ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effeminate

IY0 F EH1 M AH0 N AH0 T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effeminate-, *effeminate*
Possible hiragana form: えっふぇみなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effeminate[ADJ] (ผู้ชาย) ซึ่งมีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง, See also: (ผู้ชาย) ที่เลียนแบบลักษณะท่าทางของผู้หญิง, Syn. sissy, unmanly, womanish
effeminate[VT] ทำให้มีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง, See also: ทำให้อรชรอ้อนแอ้น, Syn. weaken, emasculate, unman
effeminate[ADJ] อ้อนแอ้น, See also: อรชรอ้อนแอ้น, Syn. pansy, weak

English-Thai: Nontri Dictionary
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. Personally, I find those Italian shoes very effeminate.ครับท่าน โดยส่วนตัว ผมพบว่า รองเ้ท้าอิตาเลี่ยนดูอ้อนแอ้นเกิน Frost/Nixon (2008)
You don't find them too effeminate?แต่ไม่ทำให้ดูอ้อนแอ้นไปหน่อยรึ Frost/Nixon (2008)
That's not effeminate at all.นั่นไม่ เหมือนผู้หญิงเลย The Pickle Jar (2009)
Looks rather effeminate, don't you think?ดูค่อนข้างอ่อนแอไม่ได้คุณคิดว่า? Son of Batman (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวเมีย[adj.] (tūamīa) EN: effeminate   FR: efféminé

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFEMINATE    IY0 F EH1 M AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effeminate    (j) ˈɪfˈɛmɪnət (i1 f e1 m i n @ t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙女男子[おとめだんし, otomedanshi] (n) effeminate man [Add to Longdo]
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite [Add to Longdo]
若気る[にやける, niyakeru] (v1,vi) (1) to be effeminate; to be a fop; (2) to break into a smile; to grin [Add to Longdo]
女々しい;女女しい[めめしい, memeshii] (adj-i) effeminate [Add to Longdo]
女っぽい[おんなっぽい, onnappoi] (adj-i) womanly; feminine; womanish; effeminate [Add to Longdo]
女性的[じょせいてき, joseiteki] (adj-na) feminine; effeminate; (P) [Add to Longdo]
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effeminate
   adj 1: having unsuitable feminine qualities [syn: {effeminate},
       {emasculate}, {epicene}, {cissy}, {sissified},
       {sissyish}, {sissy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top