ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effectual

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effectual-, *effectual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effectual[ADJ] ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)
Whoever's doing this is not an effectual shooter.ใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้ ไม่ใช่มืออาชีพ Faceless, Nameless (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless   FR: inutile ; inefficace ; vain

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effectual    (j) ˈɪfˈɛktʃuəʴl (i1 f e1 k ch u@ l)
effectually    (a) ˈɪfˈɛktʃuəʴliː (i1 f e1 k ch u@ l ii)
effectuality    (n) ˈɪfˌɛktʃuˈælɪtiː (i1 f e2 k ch u a1 l i t ii)
effectualness    (n) ˈɪfˈɛktʃuəʴlnəs (i1 f e1 k ch u@ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effectual
   adj 1: producing or capable of producing an intended result or
       having a striking effect; "an air-cooled motor was more
       effective than a witch's broomstick for rapid long-
       distance transportation"-LewisMumford; "effective
       teaching methods"; "effective steps toward peace"; "made
       an effective entrance"; "his complaint proved to be
       effectual in bringing action"; "an efficacious law" [syn:
       {effective}, {effectual}, {efficacious}] [ant:
       {ineffective}, {ineffectual}, {uneffective}]
   2: having legal efficacy or force; "a sound title to the
     property" [syn: {legal}, {sound}, {effectual}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top