ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effectively

IH0 F EH1 K T IH0 V L IY0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effectively-, *effectively*, effective
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effectively[ADV] อย่างได้ผล, See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล, Syn. capably, efficiently, productively

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was to help corporations help children nag for their products more effectively.แต่เพื่อช่วยให้บรรษัทหาทางกระตุ้นให้เด็กเซ้าซี้พ่อแม่ ให้ซื้อสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น The Corporation (2003)
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
This strategy effectively seals the fate of the Philippines and the men trapped on Bataan.นโยบายดังกล่าวเท่ากับ เป็นการโดดเดี่ยวฟิลิปปินส์ และทอดทิ้งทหารอเมริกันที่ติดอยู่ที่นั่นด้วย The Great Raid (2005)
But... that is effectively what you're telling us, right?แต่ ? คุณน่าจะเข้าใจที่คุณพูดนะ ใช่มั้ย ? Cute Poison (2005)
The fact that we already know everything we need to know to effectively address this problem.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการรู้เพื่อการป่าวประกาศปัญหานี้ An Inconvenient Truth (2006)
If you can determine that day, you'll be empowered to perform spells effectively.ถ้าเจ้าสามารถกำหนดวันเช่นนั้นได้ เจ้าจะเพิ่มพูนและใช้พลังมนตรา ของเจ้าได้อย่างสัมฤทธิผล Milarepa (2006)
Officer brad bellick will be terminated-- effectively immediately.เจ้าหน้าที่แบรด เบลลิคให้ออกจากหน้าที่ มีผลบังคับทันที Otis (2006)
Because of you, it's no longer possible for me to effectively govern this prison.เป็นเพราะแก ทำให้ฉันไม่สามารถ ปกครองคุกนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไป Vamonos (2007)
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ You'll Be the Death of Me (2008)
In essence, we are effectively the same band.ที่สำคัญก็คือ พวกเรารวมกันเป็นวงที่ได้เรื่องทีเดียว It Might Get Loud (2008)
Excuse me, if i'm gonna do my job effectively, I like my information first-hand. That's not redundancy. that's accountability.ขอโทษนะคะ ฉันชอบหาข้อมูลด้วยตัวเอง มันเรียกว่าพร้อมที่จะรับผิดไม่ใช่ทำงานซ้ำซ้อน Pilot (2008)
Effectively blinding her; restraint without restraint.ไม่ จำไม่ได้เลย Power Trip (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effectivelyDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
effectivelyEffectively dealing with competition is an important part of life.
effectivelyHis suggestion was, effectively, an order.
effectivelyIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
effectivelyIt is how effectively you use the available time that counts.
effectivelyIt is important to think over what you will do, to pursue your studies economically, and effectively.
effectivelyKnowing their languages is not enough to communicate effectively, because the methods of communication are determined by their cultures.
effectivelyThe fact that educated Americans in general no longer share understandable background knowledge is a chief cause of their inability to communicate effectively.
effectivelyThe work is effectively finished.
effectivelyThis would enable us to compete more effectively with other agencies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีประสิทธิภาพ[ADV] effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
ชะงัด[ADV] effectively, See also: certainly, surely, efficaciously, Syn. แน่, ได้จริง, Example: ยาสมุนไพรขนานนี้ใช้ได้ผลชะงัด
ได้การ[ADV] effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
ถนัด[adv.] (thanat) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively   FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
อย่างได้ผลดี[adv.] (yāng dāi phon dī) EN: effectively   
อย่างมีประสิทธิผล[adv.] (yāng mī prasitthiphon) EN: effectively   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFECTIVELY    IH0 F EH1 K T IH0 V L IY0
EFFECTIVELY    IY1 F EH0 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effectively    (a) ˈɪfˈɛktɪvliː (i1 f e1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
事実上不可能[じじつじょうふかのう, jijitsujoufukanou] (n) effectively impossible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effectively
   adv 1: in an effective manner; "these are real problems that can
       be dealt with most effectively by rational discussion"
       [syn: {efficaciously}, {effectively}] [ant:
       {ineffectively}, {inefficaciously}]
   2: in actuality or reality or fact; "she is effectively his
     wife"; "in effect, they had no choice" [syn: {effectively},
     {in effect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top