ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effect

AH0 F EH1 K T   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effect-, *effect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effect[VT] ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์, Syn. bring about, cause
effect[N] ความตั้งใจ, Syn. intention, purport
effect[N] ความรู้สึกที่เกิดขึ้น, See also: ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน
effect[N] ผลกระทบ, See also: ผล, Syn. conclusion, consequence, outcome
effective[ADJ] ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
effectual[ADJ] ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified
effectively[ADV] อย่างได้ผล, See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล, Syn. capably, efficiently, productively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effect(อิเฟคทฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S...
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
by-effectn. ผลแทรกซ้อน
cause-and-effectadj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไร้ประสิทธิภาพ,ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile ###A. effective
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect

English-Thai: Nontri Dictionary
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
effect(vt) ทำให้เกิดผล,ยังผล,แสดงผล
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
ineffective(adj) ไม่สามารถ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสิทธิภาพ
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
effectผล, ผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of contractผลแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of obligationsผลแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect, primaryผลขั้นต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, recentผลใกล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, remoteผลห่างไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, secondaryผลขั้นตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, systemicผลทั่วกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, typicalผลตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effectผลที่เกิดขึ้น,ผลลัพท์ [การแพทย์]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of cadium onผลกระทบของแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Effect of cold onผลกระทบของความเย็น [TU Subject Heading]
Effect of dams onผลกระทบของเขื่อน [TU Subject Heading]
Effect of deflation onผลกระทบของเงินฝืด [TU Subject Heading]
Effect of education onผลกระทบของการศึกษา [TU Subject Heading]
Effect of environment onผลกระทบของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Effect of fishing onผลกระทบของการทำประมง [TU Subject Heading]
Effect of gamma rays onผลกระทบของรังสีแกมมา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effectiveness (n) ประสิทธิผล
effects (n ) สินค้า, สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินส่วนตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว Help! (1965)
And now we'll go to the Special Effects Department.ต่อไปจะไปชมฝ่ายทำเทคนิคพิเศษ Blazing Saddles (1974)
-Special effects?สเปเชี่ยลเอฟเฟ็คท์เหรอ Oh, God! (1977)
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน Gandhi (1982)
Well, the backscatter effect's been bringin' things up... from way down around here for a long time.Thousands of years ago, it crashes, and this Thing... The Thing (1982)
I'd like to see the effects when I reconnect your systems.แล้วฉันอยากจะเห็นผล กับคุณเมื่อฉันเชื่อมต่อระบบ ของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This order is effective immediately.คำสั่งนี้จะมีผลทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ' Night of the Living Dead (1990)
For best effect, deplore neglect, demand respect.เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก Mannequin: On the Move (1991)
That's a... That's an unusual tactic for a guard dog, but it's effective.เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมาก และได้ผล The Bodyguard (1992)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
You just ruined the whole effect.คุณเพิ่งรวนระบบ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effect67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
effectAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
effectAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
effectA research organization investigated the effect.
effectA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
effectAs of midnight tonight the contract becomes effective.
effectAspirin has no effect on the blood pressure.
effectAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
effectAt last, she has brought the plan into effect.
effectBeing silent is regarded in effect as approval.
effectBenefits are in effect.
effectBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลลัพธ์[V] effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
มีประสิทธิภาพ[ADJ] effective, See also: efficient, Example: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ[ADV] effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
ผล[N] result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผลกระทบ[N] effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา
อิทธิบาท[N] Four Rddhippada, See also: effective means to attain successes, Example: เขารักที่จะสืบทอดเจตน์จำนงค์ของบิดาผู้เป็นบุรพาจารย์ของตนด้วยอำนาจของอิทธิบาท 4, Thai definition: คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ประสิทธิผล[N] effect, See also: success, effectiveness, Syn. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น, Example: เขาทำงานเพื่อหวังประสิทธิผลสูงสุดเท่านั้น
ชะงัด[ADV] effectively, See also: certainly, surely, efficaciously, Syn. แน่, ได้จริง, Example: ยาสมุนไพรขนานนี้ใช้ได้ผลชะงัด
ความกระทบกระเทือน[N] effect, See also: impact, Syn. ผลกระทบ, ผลกระทบกระเทือน, Example: เศรษฐกิจได้รับความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายทางการเมือง
ได้การ[ADV] effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: effective   
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
ใช้ได้ผล[v. exp.] (chai dāi phon) EN: be effective   
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific   FR: efficace ; garanti ; adapté
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[adj.] (dāi phon dī) EN: effective   
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFECT    AH0 F EH1 K T
EFFECT    IY1 F EH0 K T
EFFECTS    IY1 F EH0 K T S
EFFECTS    AH0 F EH1 K S
EFFECTS    IY1 F EH0 K S
EFFECTS    AH0 F EH1 K T S
EFFECTED    IY1 F EH0 K T AH0 D
EFFECTED    AH0 F EH1 K T AH0 D
EFFECTIVE    AH0 F EH1 K T IH0 V
EFFECTING    IY1 F EH0 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effect    (v) ˈɪfˈɛkt (i1 f e1 k t)
effects    (v) ˈɪfˈɛkts (i1 f e1 k t s)
effected    (v) ˈɪfˈɛktɪd (i1 f e1 k t i d)
effecting    (v) ˈɪfˈɛktɪŋ (i1 f e1 k t i ng)
effective    (j) ˈɪfˈɛktɪv (i1 f e1 k t i v)
effectual    (j) ˈɪfˈɛktʃuəʴl (i1 f e1 k ch u@ l)
effectively    (a) ˈɪfˈɛktɪvliː (i1 f e1 k t i v l ii)
effectually    (a) ˈɪfˈɛktʃuəʴliː (i1 f e1 k ch u@ l ii)
effectuality    (n) ˈɪfˌɛktʃuˈælɪtiː (i1 f e2 k ch u a1 l i t ii)
effectiveness    (n) ˈɪfˈɛktɪvnəs (i1 f e1 k t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, ] effective; in effect; valid, #701 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] effect; efficacy; imitate, #2,913 [Add to Longdo]
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] effect (e.g. greenhouse effect), #2,964 [Add to Longdo]
成效[chéng xiào, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] effect; result, #4,982 [Add to Longdo]
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, / ] effective (in some matter); involved (in some matter), #19,744 [Add to Longdo]
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] effectiveness of fertilizer, #57,370 [Add to Longdo]
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, ] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity) [Add to Longdo]
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] effective [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ผล English: effect

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswirkung {f} (auf) | Auswirkungen {pl}; Wirkungen {pl}effect (on) | effects [Add to Longdo]
Effekt {m} | Effekte {pl}effect | effects [Add to Longdo]
Effektgarn {n}effect yarn [Add to Longdo]
Wirkung {f}; Ergebnis {n}; Eindruck {m} | sich allmählich ausbreitende Wirkung | Wirkung erlangeneffect | ripple effect | to take effect; to become effective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
せん断効果;剪断効果[せんだんこうか, sendankouka] (n) shear effect; shearing effect [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
でもって[, demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
アロステリック効果[アロステリックこうか, arosuterikku kouka] (n) allosteric effect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
効果音[こうかおん, koukaon] sound effect(s) [Add to Longdo]
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate [Add to Longdo]
実効利用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID [Add to Longdo]
書式制御文字[しょしきせいぎょもじ, shoshikiseigyomoji] format effector, layout character [Add to Longdo]
電界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effect
   n 1: a phenomenon that follows and is caused by some previous
      phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod
      was lengthwise"; "his decision had depressing consequences
      for business"; "he acted very wise after the event" [syn:
      {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
      {issue}, {upshot}]
   2: an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted
     to create an impression of success"; "she retained that bold
     effect in her reproductions of the original painting" [syn:
     {impression}, {effect}]
   3: an impression (especially one that is artificial or
     contrived); "he just did it for effect"
   4: the central meaning or theme of a speech or literary work
     [syn: {effect}, {essence}, {burden}, {core}, {gist}]
   5: (of a law) having legal validity; "the law is still in
     effect" [syn: {effect}, {force}]
   6: a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of
     sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
   v 1: produce; "The scientists set up a shock wave" [syn:
      {effect}, {effectuate}, {set up}]
   2: act so as to bring into existence; "effect a change"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top