ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efface

AH0 F EY1 S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efface-, *efface*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efface[VT] ลบออก, See also: ขจัด, Syn. delete, erase
efface oneself[PHRV] ทำตัวเรียบๆ, See also: ประพฤติตัวไม่เด่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efface(อิเฟส') vt. ลบออก,ลบล้าง,ทำลาย, See also: effaceable adj. ดูefface effacement n.ดูefface effacer n. ดูefface, Syn. erase,

English-Thai: Nontri Dictionary
efface(vt) ลบล้าง,ขจัด,ทำนาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effacementความบาง,ปากมดลูกบางตัวลง,การบางตัว,การสั้นบาง,การสั้นบางและการเปิด,ปากมดลูกบาง [การแพทย์]
Effacement, Fullyบางหมดแล้ว [การแพทย์]
Effacement, Stage ofระยะที่ปากมดลูกเริ่มบางลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your dreams forgotten, your horrors effaced.ความฝันแกจะถูกลบเลือน เกียรติยศแกจะหายไป The Bicameral Mind (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effaceI tried to efface the memory of her tears.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ลบเลือนไป[v. exp.] (lopleūoen pai) FR: effacer
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
พับ[v.] (phap) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel   FR: effacer

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFACE    AH0 F EY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efface    (v) ˈɪfˈɛɪs (i1 f ei1 s)
effaced    (v) ˈɪfˈɛɪst (i1 f ei1 s t)
effaces    (v) ˈɪfˈɛɪsɪz (i1 f ei1 s i z)
effacement    (n) ˈɪfˈɛɪsmənt (i1 f ei1 s m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
消却;銷却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs) erasure; paying back debt; effacement [Add to Longdo]
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase [Add to Longdo]
磨り消す[すりけす, surikesu] (v5s) to erase; to efface [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]
無我の境[むがのきょう, muganokyou] (n) state of complete self-effacement; trance [Add to Longdo]
滅却[めっきゃく, mekkyaku] (n,vs) extinguishment; destruction; effacement [Add to Longdo]
韜晦[とうかい, toukai] (n,vs) hidden (talents, etc.); self-concealment; self-effacement [Add to Longdo]
韜晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efface
   v 1: remove completely from recognition or memory; "efface the
      memory of the time in the camps" [syn: {obliterate},
      {efface}]
   2: make inconspicuous; "efface oneself"
   3: remove by or as if by rubbing or erasing; "Please erase the
     formula on the blackboard--it is wrong!" [syn: {erase}, {rub
     out}, {score out}, {efface}, {wipe off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top