ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eery

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eery-, *eery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eery[ADJ] น่าขนลุก, See also: ลึกลับ, ประหลาด, Syn. scary, spooky, uncanny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eery(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มแย้มแจ่มใส[v.] (yimyaēmjaemsai) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eery    (j) ˈɪəʴriː (i@1 r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eery
   adj 1: inspiring a feeling of fear; strange and frightening; "an
       uncomfortable and eerie stillness in the woods"; "an
       eerie midnight howl" [syn: {eerie}, {eery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top