ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eerie

IH1 R IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eerie-, *eerie*
Possible hiragana form: ええりえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eerie[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขนลุก, Syn. ghostly, spooky, uncanny, weird
eerie[ADV] น่าขนลุก, See also: น่าหวาดผวา, น่ากลัว, ลึกลับ, ประหลาด, Syn. weirdly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie

English-Thai: Nontri Dictionary
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )น่ากลัว มีเสียงแหลม ระดับสูงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้) Pilot (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา) Pilot (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา) Pilot (2004)
( loud, eerie roaring )(เสียงดังและน่ากลัว) Pilot (2004)
Didn't have an inkling. Positively eerie. You see, maam, why there is no meat pie...โดยไม่ต้องขอเลย น่าขนลุกจัง คูณผู้หญิง ทำไมไม่มีพายเนื้อ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It's a pretty okay water slide, though. It's called Eerie Canals.มันเป็นโอเคสวย สไลด์น้ำว่า มันเรียกว่าคลองประหลาด Balls of Fury (2007)
Eerie.มันจะเป็นยังไงถ้าเราเอากระสุนปืนใหญ่โยนไปใส่มัน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
she just sat there, playing with her doll with this kind of eerie calm.เล่นกับตุ๊กตาแบบสงบมากน่าขนลุก Opening Doors (2008)
That's eerie.- เหมือนจนน่าขนลุก Debate 109 (2009)
- I mean, it's... it's... - Eerie.น่าขนลุกเลย The Song Remains the Same (2010)
You look just like her. It's eerie.ลูกหน้าเหมือนเธอเลย นั้นน่าขนลุก Isobel (2010)
I would say an eerie silence, because many people feel that there should be intelligent life out there, there should be other civilizations, and if so, they're ominously quiet.ว่าควรจะมีชีวิตที่ชาญฉลาดออกมี ควรจะมีอารยธรรมอื่น ๆ และถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขากำลัง ที่เงียบสงบอย่างเป็นลางสังหรณ์ Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eerieThe eerie silence struck terror into their hearts.

CMU English Pronouncing Dictionary
EERIE    IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eerie    (j) ˈɪəʴriː (i@1 r ii)
eerier    (j) ˈɪəʴrɪəʴr (i@1 r i@ r)
eeriest    (j) ˈɪəʴrɪɪst (i@1 r i i s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unheimlich; furchterregend {adj} | unheimlicher | am unheimlichsteneerie | eerier | eeriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
底気味悪い;底気味わるい[そこきみわるい, sokokimiwarui] (adj-i) strange; eerie; ominous [Add to Longdo]
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky [Add to Longdo]
薄気味悪い;薄気味わるい[うすきみわるい, usukimiwarui] (adj-i) weird; eerie; uncanny [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P) [Add to Longdo]
魔風[まかぜ;まふう, makaze ; mafuu] (n) storm caused by the devil; evil wind; eerie wind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eerie
   adj 1: suggestive of the supernatural; mysterious; "an eerie
       feeling of deja vu"
   2: inspiring a feeling of fear; strange and frightening; "an
     uncomfortable and eerie stillness in the woods"; "an eerie
     midnight howl" [syn: {eerie}, {eery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top