ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eeing-to

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eeing-to-, *eeing-to*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eeing-to มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eeing-to*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eeing-to[SL] มีเซ็กส์, See also: ร่วมเพศ, มีเพศสัมมพันธ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We wouldn't be here if you hadn't sent us on this sightseeing tour... and run us out of coal.Wir wären gar nicht hier, wenn Sie uns nicht auf diese Sightseeing-Tour geschickt hätten... was uns alle Kohlen gekostet hat. It Happened to Jane (1959)
This is suppose to be our Honeymoon. Not a guided tour, Satisfied?Eine Hochzeitsreise ist ja keine Sight-Seeing-Tour. The Sweet Body of Deborah (1968)
Since the institute wasn't on his original itinerary, he felt that it might be better if Langley died on a sightseeing tour.Da das Institut nicht auf seinem eigentlichen Plan stand, wäre es besser, wenn Langley auf einer Sightseeing-Tour gestorben wäre. Recovery (1968)
The sightseeing tour is over.Die Sightseeing-Tour ist um. Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
Take the tour?Die Sightseeing-Tour gemacht? Every Man for Himself (2006)
He gets there, finds the area chief sightseeing his scene, asks him to back off, cites the G.O.Als er dort ankommt, macht der Bereichsleiter eine Sightseeing-Tour durch seinen Tatort. Er bittet ihn, zu verschwinden und zitiert die Dienstvorschrift. Transitions (2008)
I'm not sure. I think Samantha took him sightseeing or something.Ich glaube, Samantha nahm ihn auf eine Sightseeing-Tour mit. Bigfooting (2009)
Yeah, try touring your city sometime, see what the monster has built.- Ja. Mach eine Sightseeing-Tour irgendwann mal. Sieh dir an, was das Monster hier geschaffen hat. Spit (2011)
Uh, why don't I let you rest, and we can skip the tour and then we can all have dinner together?Du kannst dich ja jetzt ausruhen, wir vergessen die Sightseeing-Tour, und wir sehen uns dann später zum Essen. Heart to Hart (2012)
Sorry, guys.- Verzeihung. Ist nur 'ne Sightseeing-Tour. Parker (2013)
This ain't going to be no sight-seeing trip.Das wird keine Sight-Seeing-Tour. Ghosts (2013)
I'm not here for a sightseeing trip, Viktor.Ich bin nicht für eine Sightseeing-Tour hier, Viktor. Chapter 45 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top