ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eec

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eec-, *eec*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eecabbr. European Economic Community องค์การร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen,beechy adj.
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
breech(บรีช) n. ก้น,ตะโพก,ท้ายปืน -S.buttocks
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
breechclothn. ผ้าคาดเอว
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน
fleece(n) ขนแกะ,ขนสัตว์
fleecy(adj) เหมือนขนแกะ,ทำด้วยขนสัตว์,ขาวเป็นปุย,คล้ายขนสัตว์
leech(n) ปลิง,ทาก,ตัวดูดเลือด,กาฝาก
reecho(n) ความก้อง,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน
reecho(vi) ก้อง,สะท้อนกลับ,ส่งเสียงกลับ
screech(vi) ส่งเสียงแสบแก้วหู,กรีดร้อง
speech(n) สุนทรพจน์,คำพูด,คำปราศรัย,คำบรรยาย,วาทะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
อึ้ง[adj.] (eung) EN: speechless   FR: interdit ; sans voix ; interloqué
หัวเข่า [X] (hūakhao) EN: knee ; kneecap   FR: genou [m] ; rotule [f]
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การประมวลผลคำพูด[n. exp.] (kān pramūanphon khamphūt) EN: speech processing   FR: traitement de la parole [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
EEC    (n) ˌiːˌiːsˈiː (ii2 ii2 s ii1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
そんだけ[, sondake] (n,adv) only that; that's all (used in casual speech); (P) [Add to Longdo]
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
ぶなの木;椈の木;橅の木(oK)[ぶなのき, bunanoki] (n) (See 椈) Japanese beech tree [Add to Longdo]
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音声合成装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EEC
   n 1: an international organization of European countries formed
      after World War II to reduce trade barriers and increase
      cooperation among its members; "he tried to take Britain
      into the Europen Union" [syn: {European Union}, {EU},
      {European Community}, {EC}, {European Economic Community},
      {EEC}, {Common Market}, {Europe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top