ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educt

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educt-, *educt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educt(อี'ดัคทฺ) n. การศึกษา,สิ่งที่นำออกมา, See also: eduction n. eductive adj.
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
deduct(ดิดัคทฺ') vt. หัก,ชัก,หักลบ,หักกลบลบหนี้,อนุมาน, See also: deductible adj. ดูdeduct deductibility n. ดูdeduct deduction n. ดูv deductive adj. ดูdeduct
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
reductive(รีดัค'ทิฟว) adj. ลดลง,ลดน้อยลง,ย่อ,หด n. สิ่งที่ทำให้เกิดขบวนการreduction (ดู) ,
reductor(รีดัค'เทอะ) n. เครื่องลดความกดดันหรืออัตราความเร็ว,ตัวทำให้คืนสู่รูปหรือสภาพเดิม,=reducer (ดู)
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
seductive(ซีดัค'ทิฟว) adj. ล่อใจ,ล่อลวง,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ, See also: seductively adv. seductiveness n., Syn. tempting
seductress(ซีดัค'ทรีส) n. หญิงผู้ยั่วยวนใจ,หญิงผู้ล่อลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
deduct(vt) อนุมาน,หักออก,ชักออก
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ
seduction(n) การล่อลวง,การนำไปในทางชั่ว,การชักจูง
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage   
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
หักได้[adj.] (hakdāi) EN: deductible   
หักออก[v. exp.] (hak øk) EN: deduct ; subtract   
หักภาษีได้[X] (hak phāsī dāi ) EN: tax-deductible   
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct   
การอนุมาน[n.] (kān anumān) EN: inference ; reasoning   FR: déduction [f]
การบีบรัด[n.] (kān bīp-rat) FR: coupe [f] ; réduction [m] ; schéma [m]
การชัก[n.] (kān chak) EN: deduction   

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
アキダクト;アクウダクト;アクウィダクト[, akidakuto ; akuudakuto ; akuuidakuto] (n) aqueduct [Add to Longdo]
オキシドレダクターゼ[, okishidoredakuta-ze] (n) oxidoreductase [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving [Add to Longdo]
ストレス解消[ストレスかいしょう, sutoresu kaishou] (n) stress reduction [Add to Longdo]
テレホーダイ[, tereho-dai] (n) {comp} off-peak telephone call price reduction [Add to Longdo]
ディダクション[, deidakushon] (n) deduction [Add to Longdo]
デダクション[, dedakushon] (n) deduction [Add to Longdo]
ノイズリダクション[, noizuridakushon] (n) noise reduction [Add to Longdo]
パソコン減税[パソコンげんぜい, pasokon genzei] (n) {comp} PC tax reduction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction [Add to Longdo]
負荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top