ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educe

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educe-, *educe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educe from[PHRV] พัฒนา...มาจาก (โดยเฉพาะจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educe(อีดิวซฺ,') {educed,educing,educes} vt. นำออก,ล้วงเอา,ทำให้ปรากฎขึ้น,อนุมานจาก, See also: educible adj. ดูeduce, Syn. infer
deduce(ดิดิวซฺ') vt. อนุมานจาก,ลงความเห็นหรือสรุปจาก., See also: duducibility n. ดูdeduce duducibleness n. ดูdeduce deducible adj. ดูdeduce
reduce(รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ,ทำให้หมด,ทด,ปรับปรุง,ทอน,ทำให้เบาบาง,ทำให้เจือจาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกิดขบวน (ดู), See also: reducibility n. reducible adj. reducibly adv., Syn. diminish,lessen
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
reducer(รีดู'เซอะ) n. ผู้ทำให้ลด,ตัวทำให้ลด,น้ำยา (oxidizing solution) ที่ใช้ลดความเข้มข้นของฟิล์มเนกาติฟว์,น้ำยาล้างรูปถ่าย
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล้อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure,decoy,tempt,entice

English-Thai: Nontri Dictionary
educe(vt) ทำให้เกิด,ทำให้ปรากฏ,นำออก
deduce(vt) อ้างจาก,อนุมานจาก,ลงความเห็นจาก,พิจารณาเหตุผลจาก
reduce(vt) ลด,ทอนลง,ย่อ,หด,รวบuวม
seduce(vt) พาเขว,นำไปในทางชั่ว,ดึงดูดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
หักราคา[v. exp.] (hak rākhā) EN: lower the price ; cut the price ; reduce the price   
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash   FR: couper ; découper
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hottūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce   
จืดจาง[v.] (jeūtjāng) EN: lessen ; reduce ; be less important   
ของลดราคา[n. exp.] (khøng lot rākhā) EN: reduced article   FR: article à prix réduit [m]
กดราคา[v. exp.] (kot rākhā) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell   FR: baisser le prix

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educe    (v) ˈɪdjˈuːs (i1 d y uu1 s)
educed    (v) ˈɪdjˈuːst (i1 d y uu1 s t)
educes    (v) ˈɪdjˈuːsɪz (i1 d y uu1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
バルバスバウ[, barubasubau] (n) (See 球状船首) bulbous bow (on a ship to reduce drag) [Add to Longdo]
リデュース[, rideyu-su] (n) reduce [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き値[ひきね, hikine] (n) reduced price [Add to Longdo]
烏有に帰する[うゆうにきする, uyuunikisuru] (exp,vs-s) (See 烏有に帰す) to be reduced to ashes [Add to Longdo]
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone) [Add to Longdo]
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
縮小命令セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC [Add to Longdo]
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educe
   v 1: deduce (a principle) or construe (a meaning); "We drew out
      some interesting linguistic data from the native informant"
      [syn: {educe}, {evoke}, {elicit}, {extract}, {draw out}]
   2: develop or evolve from a latent or potential state [syn:
     {derive}, {educe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top