ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educator

EH1 JH AH0 K EY2 T ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educator-, *educator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educator[N] นักการศึกษา, See also: นักวิชาการศึกษา, Syn. instructor, pedagogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educator(เอด'จุเคเทอะ) n. ผู้ให้การศึกษา,นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์, Syn. instructor
educatoryadj. เกี่ยวกับการศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
educator(n) นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์,ผู้ให้การศึกษา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatorsนักการศึกษา [TU Subject Heading]
Educatorsครู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง Idemo dalje (1982)
Never in my 1 4 years as an educator have I seen such behavior.14 ปีในชีวิตโรงเรียนของชั้น ไม่เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้ Mean Girls (2004)
after all, i'm an educator.เพราะยังไงๆฉันก็เป็นคนสอน Aqua (2005)
I'm a highly respected educator.ผมเป็นที่เคารพอย่างสูงในสถาณศคกษา. Pilot (2009)
That tells us that he values himself as an educator.นั่นบอกเราเขาให้ค่าตัวเองเป็นผู้ให้การศึกษา Amplification (2009)
I've been a jock, student leader, professional ballplayer, an educator.ผมเคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำนักเรียน นักกีฬาเล่นบอลมืออาชีพ การศึกษา The Pickle Jar (2009)
A jock, a student leader, a professional ballplayer, an educator, a gigolo.ผู้นำนักเรียน นักกีฬาบอลมืออาชีพ การศึกษา ผู้ชายขายตัว The Pickle Jar (2009)
We don't get a lot of other educators paying us visits. Right. Um...เราไม่ค่อยมีคน ขอเยี่ยมชมสักเท่าไหร่ Hairography (2009)
But, for the rest of you educators, These yearbook pictures Are really the only concrete proof you haveแต่สำหรับพวกนาย หนังสือรุ่นคือหลักฐานเดียว Mattress (2009)
I appealed to him as an educator.ฉันอ้างเหตุผล ของการเป็นครู Sectionals (2009)
You're educators.เคยบ้างมั้ย? คุณเป็นครูนะ Sectionals (2009)
- I'm an educator.- ฉันเป็นนักการศึกษา Dream On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educatorThe data collected in Tyrel's research is of great value both to administrators and to educators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักการศึกษา[N] educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator   
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDUCATOR    EH1 JH AH0 K EY2 T ER0
EDUCATOR    EH1 JH Y UW0 K EY2 T ER0
EDUCATORS    EH1 JH AH0 K EY2 T ER0 Z
EDUCATORS    EH1 JH Y UW0 K EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educator    (n) ˈɛʤukɛɪtər (e1 jh u k ei t @ r)
educators    (n) ˈɛʤukɛɪtəz (e1 jh u k ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育工作者[jiào yù gōng zuò zhě, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] educator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育家[きょういくか, kyouikuka] (n) educator; teacher [Add to Longdo]
教育者[きょういくしゃ, kyouikusha] (n) educator; teacher; educationalist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  educator
      n 1: someone who educates young people [syn: {educator},
           {pedagogue}, {pedagog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top