ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educationist

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educationist-, *educationist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educationist    (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪst (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t)
educationists    (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪsts (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  educationist
      n 1: a specialist in the theory of education [syn:
           {educationist}, {educationalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top