ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educationalist

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educationalist-, *educationalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educationalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educationalist    (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪst (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t)
educationalists    (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪsts (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ, ] educationalist, #23,129 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育者[きょういくしゃ, kyouikusha] (n) educator; teacher; educationalist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  educationalist
      n 1: a specialist in the theory of education [syn:
           {educationist}, {educationalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top