ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educational

EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N AH0 L   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educational-, *educational*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educational[ADJ] ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน, See also: ที่เกี่ยวกับการศึกษา
educationalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue

English-Thai: Nontri Dictionary
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational institutionสถาบันการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
educational statusสถานภาพทางการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational systemระบบการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational accountabilityภาระรับผิดชอบทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Educational aspectsแง่การศึกษา [TU Subject Heading]
Educational assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการศึกษาของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Educational Attainment, Tests ofการทดสอบเกี่ยวกับการศึกษา,การทดสอบเกี่ยวกับการศึกษา [การแพทย์]
Educational changeการปฏิรูปการศึกษา [TU Subject Heading]
Educational Consultantที่ปรึกษาด้านสุขศึกษา [การแพทย์]
Educational consultantsที่ปรึกษาทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Educational counselingการให้คำปรึกษาทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Educational efficiencyประสิทธิภาพทางการศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Educational equalizationความเสมอภาคทางการศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
educational durable objects ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trade skills and hobbies. Goes under Educational. The stack behind you.ทักษะการค้าและงานอดิเรก ไปตามการศึกษา กองอยู่ข้างหลังคุณ The Shawshank Redemption (1994)
We ought to file that under Educational, too, oughtn't we?เราควรจะยื่นว่าภายใต้การศึกษา, เกินไป oughtn't เรา? The Shawshank Redemption (1994)
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา The Education of Little Tree (1997)
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา" GTO (1999)
Really - It's educationalจริงด้วย นี่สิการศึกษา GTO (1999)
The aim being to bring the educational site to lifeจุดมุ่งหมายที่จะนำเป็นเว็บไซต์การศึกษาเพื่อชีวิต GTO (1999)
Excessive educational management kills the good will of teachersการจัดการศึกษาที่มากเกินไป จะฆ่าครูที่ดี GTO (1999)
In order to put your educational theories in practice my mother sacrificed a lotเพื่อที่จะนำทฤษฎีทางการศึกษาของคุณมาในทางปฏิบัติ แม่ของผมเสียสละไปมาก GTO (1999)
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร? GTO (1999)
It's educational. Give it back!มันเป็นการ ศึกษานะ ส่งมาเดียวนี้นะ My Little Bride (2004)
To do an educational film.ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา Mr. Monk Gets Fired (2004)
I funded several educational digs through the LuthorCorp foundation. So?I funded several educational digs through the luthorcorp foundation. Crusade (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educationalEducational reforms still have a long way to go.
educationalHe proposed a reform in the educational system.
educationalHis poor educational background was not a bar to his advancement.
educationalI found the field trip very educational.
educationalIf the other person does mention his family, then it is perfectly OK to ask about the ages of the children, and if you have children, to compare educational and cultural differences in raising children.
educationalIt is essential that every child have the same educational opportunities.
educationalIt is the educational system that needs to be reformed in this area.
educationalMy year in Africa was a very educational experience in many ways.
educationalOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
educationalPay will be based on experience and educational background.
educationalPeople want more money to expand educational institutions.
educationalSome people say that cartoons on television are educational in themselves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเรียนการสอน[N] teaching aid, See also: educational aid
สถานภาพทางการศึกษา[N] educational status
สถาบันการศึกษา[N] educational institution, Example: การแก้ปัญหาความมักง่ายเห็นแก่ตัวต้องแก้ที่สถาบันการศึกษา ครอบครัว ฯลฯ, Count unit: แห่ง
พื้นฐานการศึกษา[N] foundation of education, See also: educational foundation, Example: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร, Thai definition: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
วิทยุศึกษา[N] educational radio service, Syn. รายการวิทยุศึกษา, Example: สมาคมฯ เผยแพร่การจัดทำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางวิทยุศึกษาทุกวันเสาร์-อาทิตย์
สถิติการศึกษา[N] educational statisics, Example: สถิติการศึกษาของคนไทยในปัจจุบันระบุว่า คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น
ทุนเล่าเรียน[N] scholarship, See also: educational capital, Syn. ทุนการศึกษา
สารัตถประโยชน์[N] functional advantage, See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
วุฒิการศึกษา[N] educational background, Thai definition: คนที่มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาด หรือดูแลความเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาการศึกษา[n. exp.] (jittawitthayā kānseuksā) EN: educational psychology   FR: psychologie éducative [f]
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam kānseuksā) EN: educational innovation ; instructional innovation   
ปฏิวัติการศึกษา[n. exp.] (patiwat kānseuksā) EN: educational revolution ; revolution in education   
พื้นฐานการศึกษา[n. exp.] (pheūnthān kānseuksā) EN: educational foundation   
สถาบันการศึกษา[n. exp.] (sathāban kānseuksā) EN: academic institution ; academy ; educational institution   FR: institution académique [f]
สถานภาพทางการศึกษา[n. exp.] (sathānnaphāp thāng kānseuksā) EN: educational status   
สถิติการศึกษา[n. exp.] (sathiti kānseuksā) EN: educational statisics   
ทางด้านการศึกษา[adj.] (thāng dān kānseuksā) EN: educational   
ทัศนศึกษา[n.] (thatsanaseuksā) EN: visual education ; educational tour   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDUCATIONAL    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATIONAL    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATIONALLY    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
EDUCATIONALLY    EH2 JH AH0 K EY1 SH N AH0 L IY0
EDUCATIONALLY    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
EDUCATIONALLY    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educational    (j) ˌɛʤukˈɛɪʃənl (e2 jh u k ei1 sh @ n l)
educationally    (a) ˌɛʤukˈɛɪʃənəliː (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l ii)
educationalist    (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪst (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t)
educationalists    (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪsts (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] educational level, #6,951 [Add to Longdo]
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, / ] educational establishment, #20,963 [Add to Longdo]
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ, ] educationalist, #23,129 [Add to Longdo]
学制[xué zhì, ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ, / ] educational system; length of schooling, #25,928 [Add to Longdo]
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ˋ, / ] educational administration, #34,174 [Add to Longdo]
教学机构[jiào xué jī gòu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] educational organization [Add to Longdo]
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Educational Television (Hong Kong) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildungsanstalt {f}educational establishment [Add to Longdo]
Bildungsgrad {m}educational level [Add to Longdo]
Erziehungsmethode {f}educational method [Add to Longdo]
Erziehungswesen {n}educational system [Add to Longdo]
Lehrfilm {m}educational film; instructional film [Add to Longdo]
Lerncomputer {m}educational computer [Add to Longdo]
Lernspiel {n}educational game [Add to Longdo]
Lernziel {n}educational objective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei [Add to Longdo]
育英会[いくえいかい, ikueikai] (n) scholarship society; educational society [Add to Longdo]
学びの園[まなびのその, manabinosono] (n) educational institution [Add to Longdo]
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P) [Add to Longdo]
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance [Add to Longdo]
学事[がくじ, gakuji] (n) educational affairs [Add to Longdo]
学習指導[がくしゅうしどう, gakushuushidou] (n) educational guidance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educational
   adj 1: relating to the process of education; "educational
       psychology"
   2: providing knowledge; "an educational film"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top