ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educated

EH1 JH AH0 K EY2 T AH0 D   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educated-, *educated*, educat, educate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educated[VT] ให้การศึกษา, See also: สั่งสอน, Syn. instruct, teach, train
educated[ADJ] ซึ่งได้รับการศึกษา, See also: ซึ่งมีความรู้, ซึ่งมีการศึกษา, ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว, ซึ่งมีการศึกษา, Syn. learned, schooled, well-schooled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา,มีการศึกษา,มีความรู้
self-educatedadj. เรียนเอง,ศึกษาเอง., See also: self-education n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatedมีการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huh? Educated at Wellington and Marlborough.การศึกษาที่เวลลิงตันมาร์ล โบโรห์ How I Won the War (1967)
Ah, an educated Jew, like Karl Marx himself.ยิวปัญญาชน... เหมือนคาร์ล มาร์กซ Schindler's List (1993)
He's an educated man.เขาเป็นคนที่มีการศึกษา The Shawshank Redemption (1994)
Oh, and I thought you were an educated man.พ่อนึกว่าคุณเป็นผู้มีการศึกษาแล้วนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You can do anything. You're an educated man.คุณทำได้ทุกอย่าง คุณเป็นคนมีการศึกษา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
For 16 years he was educated as a gentleman.16 ปี ที่เขาได้เติบโตอย่างสุภาพบุรุษ The Man in the Iron Mask (1998)
Maybe you should pretend like you're talking to... someone educated in the penal system.คุยกับข้า ใช้ภาษาคนขี้คุก จะเข้าใจง่ายกว่ามั๊ย ไม่ต้องหรอก... The Chronicles of Riddick (2004)
Meticulous, yes. Methodical. Educated.ละเอียดรอบคอบ ใช่ มีแบบแผน มีการศึกษา Primer (2004)
You got to be smart. Get yourself educated.เป็นปลื้มมากค่ะที่ได้พบ คุณดริสกอล King Kong (2005)
But it's an educated risk.แต่มันเป็นการเสี่ยงที่น่าลอง The Astronaut Farmer (2006)
An Educated Guess.เดาอย่างมีหลักการหน่ะ Something's Coming (2007)
- Call it an educated guess.ก็เดาอย่างมีการศึกษา Bedtime Stories (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educatedAll educated Americans, first or last, go to Europe.
educatedAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
educatedHe is proud of having been educated in Paris.
educatedHe is proud of having been educated in the United States.
educatedHe was born in England but was educated in America.
educatedHe was educated at a public school.
educatedHe was educated at Oxford.
educatedHe was educated by her grandfather.
educatedOur personnel are very highly educated.
educatedPeople are more educated now than they used to be.
educatedShe was educated by her grandfather.
educatedShe was educated in the United States.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ได้รับการศึกษา[v. exp.] (dāirap kānseuksā) EN: be educated   
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kānseuksā) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant   FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwāmrū) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated   FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้[adj.] (mai mī khwāmrū) EN: not educated ; not knowledgeable   
มีการศึกษา[adj.] (mī kānseuksā) EN: educative ; educated   FR: instructif
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant   FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated   FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่เง่า[v.] (ngō-ngao) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise   FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile

CMU English Pronouncing Dictionary
EDUCATED    EH1 JH AH0 K EY2 T AH0 D
EDUCATED    EH1 JH Y UW0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educated    (v) ˈɛʤukɛɪtɪd (e1 jh u k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] educated; strong, #15,130 [Add to Longdo]
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, ] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution), #18,764 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebildet {adj} | gebildeter | am gebildetsteneducated | more educated | most educated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
学がある;学が有る[がくがある, gakugaaru] (exp,v5r-i) (See 学のある) to have learning; to be educated [Add to Longdo]
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled [Add to Longdo]
教養人[きょうようじん, kyouyoujin] (n) person of culture; educated person; highbrow [Add to Longdo]
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan [Add to Longdo]
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated [Add to Longdo]
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing [Add to Longdo]
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educated
   adj 1: possessing an education (especially having more than
       average knowledge) [ant: {uneducated}]
   2: characterized by full comprehension of the problem involved;
     "an educated guess"; "an enlightened electorate" [syn:
     {educated}, {enlightened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top