ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educate

EH1 JH AH0 K EY2 T   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educate-, *educate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educate[N] ความสามารถที่จะเรียนได้, See also: ความสามารถที่จะศึกษาได้
educated[VT] ให้การศึกษา, See also: สั่งสอน, Syn. instruct, teach, train
educated[ADJ] ซึ่งได้รับการศึกษา, See also: ซึ่งมีความรู้, ซึ่งมีการศึกษา, ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว, ซึ่งมีการศึกษา, Syn. learned, schooled, well-schooled
educate in[PHRV] ให้ความรู้ในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ความรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา,มีการศึกษา,มีความรู้
self-educatedadj. เรียนเอง,ศึกษาเอง., See also: self-education n.

English-Thai: Nontri Dictionary
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatedมีการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huh? Educated at Wellington and Marlborough.การศึกษาที่เวลลิงตันมาร์ล โบโรห์ How I Won the War (1967)
Ah, an educated Jew, like Karl Marx himself.ยิวปัญญาชน... เหมือนคาร์ล มาร์กซ Schindler's List (1993)
He's an educated man.เขาเป็นคนที่มีการศึกษา The Shawshank Redemption (1994)
Oh, and I thought you were an educated man.พ่อนึกว่าคุณเป็นผู้มีการศึกษาแล้วนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You can do anything. You're an educated man.คุณทำได้ทุกอย่าง คุณเป็นคนมีการศึกษา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
For 16 years he was educated as a gentleman.16 ปี ที่เขาได้เติบโตอย่างสุภาพบุรุษ The Man in the Iron Mask (1998)
I don't care about your legacy. I'm here to educate young people.ผมไม่สนเกี่ยวกับตำนานของคุณหรอก ผมมานี่ก็เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กๆ นะ Hothead (2001)
Maybe you should pretend like you're talking to... someone educated in the penal system.คุยกับข้า ใช้ภาษาคนขี้คุก จะเข้าใจง่ายกว่ามั๊ย ไม่ต้องหรอก... The Chronicles of Riddick (2004)
Meticulous, yes. Methodical. Educated.ละเอียดรอบคอบ ใช่ มีแบบแผน มีการศึกษา Primer (2004)
You got to be smart. Get yourself educated.เป็นปลื้มมากค่ะที่ได้พบ คุณดริสกอล King Kong (2005)
Nobu-san will have to educate you, I cannot tell one wrestler from the next.โนบุซังจะสอนเธอเอง ผมไม่สามารถบอกนักซูโม่คนต่อไปได้ Memoirs of a Geisha (2005)
Further educate the Crown Princess in the matters of etiquette and thus allow her to become an undisputed royal.ต่อไปให้การศึกษากับเจ้าหญิงต่อเกี่ยวกับมารยาท และทำให้เธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีใครติได้ Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educateAll educated Americans, first or last, go to Europe.
educateAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
educateBoth parents and teachers educate their children.
educateHe is proud of having been educated in Paris.
educateHe is proud of having been educated in the United States.
educateHe was born in England but was educated in America.
educateHe was educated at a public school.
educateHe was educated at Oxford.
educateHe was educated by her grandfather.
educateIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
educateOur personnel are very highly educated.
educatePeople are more educated now than they used to be.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ได้รับการศึกษา[v. exp.] (dāirap kānseuksā) EN: be educated   
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher   FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kānseuksā) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant   FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwāmrū) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated   FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้[adj.] (mai mī khwāmrū) EN: not educated ; not knowledgeable   
มีการศึกษา[adj.] (mī kānseuksā) EN: educative ; educated   FR: instructif
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant   FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary
EDUCATE    EH1 JH AH0 K EY2 T
EDUCATE    EH1 JH Y UW0 K EY2 T
EDUCATED    EH1 JH AH0 K EY2 T AH0 D
EDUCATED    EH1 JH Y UW0 K EY2 T AH0 D
EDUCATES    EH1 JH AH0 K EY2 T Z
EDUCATES    EH1 JH Y AH0 K EY2 T S
EDUCATES    EH1 JH UW0 K EY2 T S
EDUCATES    EH1 JH Y UW0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educate    (v) ˈɛʤukɛɪt (e1 jh u k ei t)
educated    (v) ˈɛʤukɛɪtɪd (e1 jh u k ei t i d)
educates    (v) ˈɛʤukɛɪts (e1 jh u k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] educated; strong, #15,130 [Add to Longdo]
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, ] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution), #18,764 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
学がある;学が有る[がくがある, gakugaaru] (exp,v5r-i) (See 学のある) to have learning; to be educated [Add to Longdo]
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled [Add to Longdo]
教養人[きょうようじん, kyouyoujin] (n) person of culture; educated person; highbrow [Add to Longdo]
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit [Add to Longdo]
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan [Add to Longdo]
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educate
   v 1: give an education to; "We must educate our youngsters
      better"
   2: create by training and teaching; "The old master is training
     world-class violinists"; "we develop the leaders for the
     future" [syn: {train}, {develop}, {prepare}, {educate}]
   3: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top