ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eds

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eds-, *eds*, ed
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edsabbr. ehier danlos syndrome
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
friedshirt(ไฟรเชิร์ท) n. เสื้อที่ผ่านการแช่แป้งเปียก
needs(นีดซ) adv. จำเป็น,โดยจำเป็น
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return
redskin(เรด'สคิน) n. อินเดียนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
needs(n) ความจำเป็น,ความต้องการ
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
seedsman(n) คนหว่านเมล็ด,คนขายเมล็ดพันธุ์
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์,แถบไว้ทุกข์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
EDS suits, a particulate air filtration system, the whole shebang.ชุดป้องกัน ระบบกรองอากาศ และอุปกรณ์ครบ. National Treasure (2004)
Seems to be an EDS line, probably through one of the Egyptian carriers.มันไม่ใช่เบอร์ปกติ เหมือนมีการโอนสายไปอียิปต์ด้วย Buried (2010)
- Get your finger on the EDS. Get ready to cut that pipe.เตรียมกดปุ่มสละหลุมฉุกเฉิน Deepwater Horizon (2016)
- You need to hit the EDS.เราต้องเปิดระบบสละหลุมฉุกเฉิน Deepwater Horizon (2016)
- Andrea, get my hands on the EDS.แอนเดรีย พาผมไปกดปุ่มสละหลุมฉุกเฉินหน่อย Deepwater Horizon (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds   
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds   
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune   FR: mauvaise action [f]
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action   FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[n. exp.] (kam dī) EN: good deeds ; wholesome action   FR: bonne action [f]
การนวดเท้า[n. exp.] (kān nūat thāo) EN: foot massage   FR: massage des pieds [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: fruit with undeveloped seeds   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDSEL    EH1 D S AH0 L
EDSON    EH1 D S AH0 N
EDSALL    AH0 D S AO1 L
EDSTROM    EH1 D S T R AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, See also: S. Ringrichter

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
イーディーエス[, i-dei-esu] (n) {comp} EDS [Add to Longdo]
エドサック[, edosakku] (n) {comp} EDSAC [Add to Longdo]
シーズ[, shi-zu] (n) seeds [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]
イーディーエス[いーでいーえす, i-dei-esu] EDS [Add to Longdo]
ニーズ[にーず, ni-zu] NEEDS [Add to Longdo]
エドサック[えどさっく, edosakku] EDSAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EDS
   n 1: a rapid automatic system to detect plastic explosives in
      passengers' luggage using X-ray technology and computers;
      designed for use in airports [syn: {explosive detection
      system}, {EDS}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top