ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

editorship

EH1 D AH0 T ER0 SH IH2 P   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -editorship-, *editorship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
editorship[N] ตำแหน่งบรรณาธิการ, See also: งานบรรณาธิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
editorshipn. ตำแหน่งบรรณาธิการ,ที่ทำการบรรณาธิการ,งานบรรณาธิการ

CMU English Pronouncing Dictionary
EDITORSHIP    EH1 D AH0 T ER0 SH IH2 P

Japanese-English: EDICT Dictionary
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
共編[きょうへん, kyouhen] (n,vs) joint editorship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  editorship
      n 1: the position of editor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top