ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

editorial

EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -editorial-, *editorial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
editorial[ADJ] เกี่ยวกับบรรณาธิการ, See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial[N] บทบรรณาธิการ, Syn. column, commentary
editorialize[VI] เขียนบทบรรณาธิการ, See also: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialsบทบรรณาธิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we have an editorial...In the Mouth of Madness (1994)
Just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?งั้นผู้บริหารมีข้อเสนออะไร ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่ เรื่องออฟอีตัวด้วยเงินบริษัท American Beauty (1999)
This week's editorial?กำลังเขียนข่าวอยู่หรอ? X-Ray (2001)
People who inspire me, artists I admire, editorials I don't.คนสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปินคนโปรด บทบรรณาธิการที่ไม่ชอบ Mona Lisa Smile (2003)
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง... Mona Lisa Smile (2003)
- Can we limit the editorializing?- ตัดการแสดงความคิดเห็นออกไปได้ไม๊ ? Happily N'Ever After (2006)
Yeah. And she's bringing me in to run all the editorial content.ใช่ และเธอจ้างผม ให้ดูแลเนื้องานบรรณาธิการ The Devil Wears Prada (2006)
The biggest ad buy of the year, and the only paid layout editorial ever works on.ลูกค้ารายใหญ่ของปีนี้\ จ่ายสดซะด้วย Pilot (2006)
This is retail.It's not editorial.She needs to let go,have fun, loosen up.มันก็คือธุรกิจแหละน่า ไม่ใช่งานถ่ายแบบจริงๆซะหน่อย เธอควรจะสนุกกับมันแล้วก็ผ่อนคลายอีกหน่อย Bad News Blair (2007)
Yeah. Um, could you connect me to Editorial, please?ผมขอสายบก.หน่อยครับ Rendition (2007)
Guess we'll just run another editorial on teen drinking.ฉันช่วยเธอเอง ที่รัก คิดว่า... Twilight (2008)
They do editorial for "nylon" and "paper" all the time.พวกเราแก้ไข ไนลอน และ กระดาษ ตลอดเวลา Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editorialBill is on the editorial staff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองบรรณาธิการ[N] publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāthikān) EN: publication department ; editorial department   
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø kø) EN: editorial department   FR: rédaction éditoriale (presse)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDITORIAL    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L
EDITORIALS    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
EDITORIAL'S    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
EDITORIALLY    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L IY0
EDITORIALIST    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L IH0 S T
EDITORIALIZE    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z
EDITORIALISTS    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L IH0 S T S
EDITORIALIZED    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z D
EDITORIALIZING    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
editorial    (n) ˌɛdɪtˈɔːrɪəʳl (e2 d i t oo1 r i@ l)
editorials    (n) ˌɛdɪtˈɔːrɪəʳlz (e2 d i t oo1 r i@ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] editorial (in a newspaper), #10,908 [Add to Longdo]
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论 [Add to Longdo]
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] editorial office [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitartikel {m} | Leitartikel {pl}editorial | editorials [Add to Longdo]
Redaktion {f} | Redaktionen {pl}editorial office; editorial staff | editorial offices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディトリアル[, edeitoriaru] (n) editorial [Add to Longdo]
エディトリアルデザイン[, edeitoriarudezain] (n) editorial design [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
社説[しゃせつ, shasetsu] (n) editorial; leading article; (P) [Add to Longdo]
社説面[しゃせつめん, shasetsumen] (n) editorial page [Add to Longdo]
編集(P);編修;編輯[へんしゅう, henshuu] (n,vs,adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P) [Add to Longdo]
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper) [Add to Longdo]
編集局[へんしゅうきょく, henshuukyoku] (n) editorial office; editorial department; editorial board [Add to Longdo]
編集子[へんしゅうし, henshuushi] (n) editorial-staff member [Add to Longdo]
編集部[へんしゅうぶ, henshuubu] (n) editorial department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 editorial
   adj 1: of or relating to an article stating opinions or giving
       perspectives; "editorial column"
   2: relating to or characteristic of an editor; "editorial
     duties"
   n 1: an article giving opinions or perspectives [syn: {column},
      {editorial}, {newspaper column}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top