ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

editor

EH1 D AH0 T ER0   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -editor-, *editor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
editor[N] บรรณาธิการ, See also: บ.ก., Syn. director, supervisor
editor[N] โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
editor[N] ผู้เรียบเรียง, Syn. proofreader, reviser, rewriter
editorial[ADJ] เกี่ยวกับบรรณาธิการ, See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial[N] บทบรรณาธิการ, Syn. column, commentary
editorship[N] ตำแหน่งบรรณาธิการ, See also: งานบรรณาธิการ
editorialize[VI] เขียนบทบรรณาธิการ, See also: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
editor(เอด,'ดิเทอะ) n. ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม,บรรณาธิการ
editor in chiefn. หัวหน้า บรรณาธิการ
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.
editorshipn. ตำแหน่งบรรณาธิการ,ที่ทำการบรรณาธิการ,งานบรรณาธิการ
coeditorn. บรรณาธิการร่วม
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้,ผู้เป็นเจ้าหนี้
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ

English-Thai: Nontri Dictionary
editor(n) บรรณาธิการ,ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
editor๑. บรรณาธิกรณ์๒. บรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editorบรรณาธิกร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิการ หรือ โปรแกรมบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialsบทบรรณาธิการ [TU Subject Heading]
Editorsบรรณาธิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why wouldn't a religious editor believe you?ทำไมบ.ก.เรื่องศาสนาไม่เชื่อคุณ Oh, God! (1977)
You can't think of any reason why a book editor called Katya Orlova should risk her neck to send you a manuscript?คุณไม่สามารถคิดว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการแก้ไขหนังสือที่เรียกว่าคัทย่า Orlova ใด ๆ ควรจะเสี่ยงคอของเธอที่จะส่งต้นฉบับหรือไม่ The Russia House (1990)
Meet Leonard Carl Wicklow, our new editor of Soviet books.พบลีโอนาร์คาร์ลวิคโลว์บรรณาธิการของเราใหม่ของหนังสือโซเวียต The Russia House (1990)
Oh, he's my editor. He's keeping lookout.โอ้เขาเป็นบรรณาธิการของฉัน เขารักษาระวัง The Russia House (1990)
Why is an editor keeping a lookout?ทำไมการแก้ไขการรักษาระวัง? The Russia House (1990)
My editor doesn't like that word.. บรรณาธิการของฉันไม่ชอบคำว่า ถ้า... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My word against his, my editor wouldn't go for it.เขียนเปิดโปงเขาหรือ บรรณาธิการไม่พิมพ์มันหรอก. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
His editor.บรรณาธิการของเขา Basic Instinct (1992)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์ Hero (1992)
"Dear Editor, I read your magazine for six years.ถึง บก. ผมอ่านนิตยสารคุณมาหกปี... Of Mice and Men (1992)
Linda reads books for a living. She's one of our best editors.ลินดาชอบอ่านเป็นชีวิตจิตใจ เธอคือหนึ่งในสุดยอดบรรณาธิการของเรา In the Mouth of Madness (1994)
Now we have an editorial...In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editorBill is on the editorial staff.
editorEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
editorEditors would expect them to be typewritten.
editorShe is made to be an editor.
editorThe editor and publisher is my cousin.
editorThe editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.
editorThe editor and the publisher are both my cousins.
editorThe editor and the publisher were present at the party.
editorThe editor glanced over the manuscript.
editorThe paper published a profile of its new editor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข[N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
บ.ก.[N] editor, See also: Ed., Syn. บรรณาธิการ, Thai definition: บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
สาราณียกร[N] editor, Example: ตอนนี้ข้าพเจ้ารับเป็นสาราณียกร จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกการประชุมสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรปครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือสถาบันการศึกษาเป็นต้น ทำหน้าที่อย่างบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ[N] publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān amnūaykān) EN: editor in chief   
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
เจ้าหนี้[n.] (jaonī) EN: creditor ; obligee   FR: créancier [m] ; créancière [f]
จดหมายถึงบรรณาธิการ[n. exp.] (jotmāi theung bannāthikān) EN: letter to the editor   
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāthikān) EN: publication department ; editorial department   
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø kø) EN: editorial department   FR: rédaction éditoriale (presse)
หลบเจ้าหนี้[v. exp.] (lop jaonī) EN: avoid meeting one's creditors   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDITOR    EH1 D AH0 T ER0
EDITORS    EH1 D AH0 T ER0 Z
EDITOR'S    EH1 D AH0 T ER0 Z
EDITORS'    EH1 D AH0 T ER0 Z
EDITORIAL    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L
EDITORSHIP    EH1 D AH0 T ER0 SH IH2 P
EDITORIALS    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
EDITORIAL'S    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
EDITORIALLY    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L IY0
EDITORIALIST    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
editor    (n) ˈɛdɪtər (e1 d i t @ r)
editors    (n) ˈɛdɪtəz (e1 d i t @ z)
editorial    (n) ˌɛdɪtˈɔːrɪəʴl (e2 d i t oo1 r i@ l)
editorials    (n) ˌɛdɪtˈɔːrɪəʴlz (e2 d i t oo1 r i@ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主编[zhǔ biān, ㄓㄨˇ ㄅㄧㄢ, / ] editor, #7,138 [Add to Longdo]
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] editorial (in a newspaper), #10,908 [Add to Longdo]
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, / ] editor; compiler, #19,519 [Add to Longdo]
编者按[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ, / ] editor's commentary, #20,130 [Add to Longdo]
编辑器[biān jí qì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] editor (software), #49,988 [Add to Longdo]
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论 [Add to Longdo]
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] editorial office [Add to Longdo]
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] editor; compiler [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsdatei {f} des Editors [comp.]editor workspace file [Add to Longdo]
Editiermenü {n}; Dateiaufbereitungsmenü {n}editor menu [Add to Longdo]
Editor {m}editor [Add to Longdo]
Editor {m}; Eingaberoutine {f}editor [Add to Longdo]
Herausgeber {m}; Herausgeberin {f} | Herausgeber {pl}; Herausgeberinnen {pl}editor | editors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコンエディタ[, aikon'edeita] (n) {comp} icon editor [Add to Longdo]
エディター(P);エディタ[, edeita-(P); edeita] (n) {comp} editor; (P) [Add to Longdo]
エディトリアル[, edeitoriaru] (n) editorial [Add to Longdo]
エディトリアルデザイン[, edeitoriarudezain] (n) editorial design [Add to Longdo]
エムエディタ[, emuedeita] (n) {comp} EmEditor [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[, kontekusutoedeita] (n) {comp} context editor [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[, sukuri-n'edeita] (n) {comp} screen editor [Add to Longdo]
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark) [Add to Longdo]
ダブリュズィーエディター[, daburyuzui-edeita-] (n) {comp} WZ EDITOR [Add to Longdo]
テキストエディタ[, tekisutoedeita] (n) {comp} text editor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor [Add to Longdo]
ラインエディタ[らいん'えでいた, rain ' edeita] line editor [Add to Longdo]
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor [Add to Longdo]
リンカ[りんか, rinka] linkage editor, linker [Add to Longdo]
リンケージエディタ[りんけーじえでいた, rinke-jiedeita] linkage editor [Add to Longdo]
視覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 editor
   n 1: a person responsible for the editorial aspects of
      publication; the person who determines the final content of
      a text (especially of a newspaper or magazine) [syn:
      {editor}, {editor in chief}]
   2: (computer science) a program designed to perform such
     editorial functions as rearrangement or modification or
     deletion of data [syn: {editor program}, {editor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top