ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edition

AH0 D IH1 SH AH0 N   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edition-, *edition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edition[N] จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง
edition[N] รูปแบบของสิ่งพิมพ์, Syn. printing, publication, version

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edition(อิดิช,'เชิน) n. ฉบับพิมพ์,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,การพิมพ์,สิ่งที่คล้ายกันมาก,คนที่คล้ายกันมาก,การเป็นบรรณาธิการ
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
revised editionn. ฉบับแก้ไขปรับปรุง
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,จำนวนพิมพ์ครั้งที่
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง,ด้วยความว่องไว,ด้วยความรวดเร็ว
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editionครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Egyptian Mail," morning edition."จดหมายชาวอียิปต์," ฉบับเช้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Nuke Masters special edition!นุ๊ค มาสเตอร์ ฉบับพิเศษ The Lawnmower Man (1992)
Senator Jackson's last words. Tonight, on 'Inside Edition.'คำพูดสุดท้ายของวุฒิสมาชิกของแจ็คสัน คืนนี้ที่ 'ในฉบับ. The Birdcage (1996)
We bring you the final edition of our Maxwell House Good News of 1939.เรานำคุณรุ่นสุดท้ายของ บ้านแมกซ์เวลของ เราข่าวที่ดีของ 1939 Contact (1997)
That's an old edition, but I know it all by heart. By heart, huh?ตำราเก่า แต่ผมจำได้ขึ้นใจแล้ว Gattaca (1997)
I am Isabella Oliveira, and welcome to a special edition of "Passion Food."ขอเชิญชมรายการพิเศษของ"เปิบพิศวาส" Woman on Top (2000)
That's it for tonight's edition of Criminals At Large. Good night, and be safe.และนี่คือ"อาชญากรหลบหนี" คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ ขอให้ปลอดภัยครับ Bringing Down the House (2003)
Late edition.ฉบับเย็น Robots (2005)
Good afternoon and welcome to a very special edition of ESPN football.สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ สู่ฟุตบอล ESPN นัดพิเศษ The Longest Yard (2005)
- Special Edition The Flying battleship - by Junnosuke- ภาคพิศดาร เรือรบบินได้ โดยจุนโนะสุเกะ Always - Sunset on Third Street (2005)
It's a first edition.พิมพ์ครั้งแรก The Holiday (2006)
It's a true first edition.มันเป็นของจริง มันเป็นการพิมพ์ครั้งแรก Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editionAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
editionA revised edition of the encyclopedia was published.
editionAs far as I know, this is the latest edition.
editionEach time an author re-writes a book, it is a new edition.
editionHaven't you got a cheaper edition?
editionHer library comprises 3500 and includes many first editions.
editionI read it in today's edition.
editionIs there a paperback edition of this book?
editionIt was advertised as a second edition in the newspapers.
editionIt would be great if there was a Japanese edition.
editionI want to mention the release of our new software edition at the banquet.
editionThe first edition was published ten years ago.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบับห้องสมุด [n. exp.] (chabap hǿngsamut) EN: library edition   
ฉบับคู่มือ[n. exp.] (chabap khūmeū) EN: handy edition   
ฉบับกระเป๋า[n. exp.] (chabap krapao) EN: pocket edition ; pocket book   FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim khrang raēk) EN: first edition   FR: première édition [f]
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับประจำห้องสมุด [n. exp.] (chabap prajam hǿngsamut) EN: library edition   
ฉบับประจำกระเป๋า[n. exp.] (chabap prajam krapao) EN: pocket edition   FR: édition de poche [f]
ฉบับประจำโต๊ะ[n. exp.] (chabap prajam to) EN: desk edition   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDITION    AH0 D IH1 SH AH0 N
EDITIONS    AH0 D IH1 SH AH0 N Z
EDITION'S    AH0 D IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edition    (n) ˈɪdˈɪʃən (i1 d i1 sh @ n)
editions    (n) ˈɪdˈɪʃənz (i1 d i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Ausgabebezeichnung {f}edition statement [Add to Longdo]
Prachtausgabe {f} | Prachtausgaben {pl}edition de luxe | editions de luxe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペディション[, ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
エディション[, edeishon] (n) edition; (P) [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] (n) {comp} on-line version; on-line edition [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] (n) {comp} test version, edition, release [Add to Longdo]
ニュープリント[, nyu-purinto] (n) new print (e.g. film); new edition [Add to Longdo]
パイレートエディション[, paire-toedeishon] (n) pirated edition [Add to Longdo]
リバイズドエディション[, ribaizudoedeishon] (n) revised edition [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
異本[いほん, ihon] (n) different edition; another book; strange book [Add to Longdo]
一版[いっぱん, ippan] (n) an edition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
試用版[しようはん, shiyouhan] trial version, trial edition [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edition
   n 1: the form in which a text (especially a printed book) is
      published
   2: all of the identical copies of something offered to the
     public at the same time; "the first edition appeared in
     1920"; "it was too late for the morning edition"; "they
     issued a limited edition of Bach recordings"
   3: an issue of a newspaper; "he read it in yesterday's edition
     of the Times"
   4: something a little different from others of the same type;
     "an experimental version of the night fighter"; "a variant of
     the same word"; "an emery wheel is the modern variation of a
     grindstone"; "the boy is a younger edition of his father"
     [syn: {version}, {variant}, {variation}, {edition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top