ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edit

EH1 D AH0 T   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edit-, *edit*
English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edit[VT] แก้ไข, See also: ทำให้ถูกต้อง, Syn. correct, revise, rewrite
edit[VT] เป็นบรรณาธิการ, See also: ทำหน้าที่บรรณาธิการให้กับ
editor[N] บรรณาธิการ, See also: บ.ก., Syn. director, supervisor
editor[N] โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
editor[N] ผู้เรียบเรียง, Syn. proofreader, reviser, rewriter
edition[N] จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง
edition[N] รูปแบบของสิ่งพิมพ์, Syn. printing, publication, version
edit out[PHRV] ตัดออก
editorial[ADJ] เกี่ยวกับบรรณาธิการ, See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial[N] บทบรรณาธิการ, Syn. column, commentary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edit(เอด,'ดิท) {edited,editing,edits} vt. เรียบเรียง,แก้ไข,ตัดตอน,ตัดย่อ,เป็นบรรณาธิการ,ลำดับเรื่อง,พิมพ์โฆษณา, Syn. correct,revise
edit modeภาวะบรรณาธิกรหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะรับการแก้ไข เราสามารถสั่งแก้ไขข้อความบนจอภาพได้ โดยผ่านทางแป้นพิมพ์
edit progamชุดคำสั่งบรรณาธิกรหมายถึงโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ช่วยตรวจแก้ไขชุดคำสั่งต่าง ๆ มีความหมายเหมือน editor
edition(อิดิช,'เชิน) n. ฉบับพิมพ์,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,การพิมพ์,สิ่งที่คล้ายกันมาก,คนที่คล้ายกันมาก,การเป็นบรรณาธิการ
editor(เอด,'ดิเทอะ) n. ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม,บรรณาธิการ
editor in chiefn. หัวหน้า บรรณาธิการ
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.
editorshipn. ตำแหน่งบรรณาธิการ,ที่ทำการบรรณาธิการ,งานบรรณาธิการ
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
edit(vt) จัดการพิมพ์,เรียบเรียง,แก้ไข,ลำดับเรื่อง,ตัดต่อ
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,จำนวนพิมพ์ครั้งที่
editor(n) บรรณาธิการ,ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ,บัตรเครดิต
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edit๑. ตรวจแก้, บรรณาธิกร๒. ตัดต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editบรรณาธิกร, ตรวจแก้, ตัดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
edit๑. ตรวจแก้, บรรณาธิการ๒. ตัดต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
edit modeภาวะบรรณาธิกร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
edit programโปรแกรมบรรณาธิกร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editingการบรรณาธิกร, การตรวจแก้, การตัดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
editor๑. บรรณาธิกรณ์๒. บรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]
Editingการบรรณาธิกร [TU Subject Heading]
Editionครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิกร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิการ หรือ โปรแกรมบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialsบทบรรณาธิการ [TU Subject Heading]
Editorsบรรณาธิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why wouldn't a religious editor believe you?ทำไมบ.ก.เรื่องศาสนาไม่เชื่อคุณ Oh, God! (1977)
And have 'em edit out all the commercials?ผมรักพ่อแม่มาก Big (1988)
"Egyptian Mail," morning edition."จดหมายชาวอียิปต์," ฉบับเช้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You can't think of any reason why a book editor called Katya Orlova should risk her neck to send you a manuscript?คุณไม่สามารถคิดว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการแก้ไขหนังสือที่เรียกว่าคัทย่า Orlova ใด ๆ ควรจะเสี่ยงคอของเธอที่จะส่งต้นฉบับหรือไม่ The Russia House (1990)
Meet Leonard Carl Wicklow, our new editor of Soviet books.พบลีโอนาร์คาร์ลวิคโลว์บรรณาธิการของเราใหม่ของหนังสือโซเวียต The Russia House (1990)
Oh, he's my editor. He's keeping lookout.โอ้เขาเป็นบรรณาธิการของฉัน เขารักษาระวัง The Russia House (1990)
Why is an editor keeping a lookout?ทำไมการแก้ไขการรักษาระวัง? The Russia House (1990)
My editor doesn't like that word.. บรรณาธิการของฉันไม่ชอบคำว่า ถ้า... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My word against his, my editor wouldn't go for it.เขียนเปิดโปงเขาหรือ บรรณาธิการไม่พิมพ์มันหรอก. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
His editor.บรรณาธิการของเขา Basic Instinct (1992)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์ Hero (1992)
The Nuke Masters special edition!นุ๊ค มาสเตอร์ ฉบับพิเศษ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editEditors would expect them to be typewritten.
editThe editor and the publisher are both my cousins.
editEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
editEach time an author re-writes a book, it is a new edition.
editThis dictionary is an abridged edition.
editIs there a paperback edition of this book?
editHaven't you got a cheaper edition?
editAs far as I know, this is the latest edition.
editI read it in today's edition.
editThe paper published a profile of its new editor.
editHe has some knowledge of editing.
editThis edition is limited to seven thousand copies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข[N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
บ.ก.[N] editor, See also: Ed., Syn. บรรณาธิการ, Thai definition: บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
ตัดต่อ[V] edit, See also: edit something out (of something), Example: หนังตัวอย่างนี้ตัดต่อมาจากต้นฉบับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้, Thai definition: ตัดเฉพาะส่วนที่สำคัญมาต่อกัน, ตัดเฉพาะบางส่วนมาต่อกันเพื่อให้ได้รูปหรือความที่ต้องการ
เกลา[V] edit, See also: revise, correct, improve, Syn. แก้ไข, แต่ง, Example: บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่
สาราณียกร[N] editor, Example: ตอนนี้ข้าพเจ้ารับเป็นสาราณียกร จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกการประชุมสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรปครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือสถาบันการศึกษาเป็นต้น ทำหน้าที่อย่างบรรณาธิการ
การตัดต่อ[N] editing, See also: montage, photomontage, Example: ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ
กองบรรณาธิการ[N] publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count unit: กอง
ข้อแก้ไข[N] editing, See also: revision, correction, Syn. การแก้ไข, Example: ข้อแก้ไขของบรรณาธิการทำให้เรื่องเสียความไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
บัญชีเงินเชื่อ [n. exp.] (banchī ngoencheūa) EN: credit account   
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān amnūaykān) EN: editor in chief   
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บัตรเครดิต[n. exp.] (bat khrēdit) EN: credit card   FR: carte de crédit [f]
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIT    EH1 D AH0 T
EDITH    IY1 D IH2 TH
EDITS    EH1 D AH0 T S
EDITED    EH1 D AH0 T AH0 D
EDITHA    EH1 D AH0 DH AH0
EDITHE    EH1 D AH0 DH
EDITOR    EH1 D AH0 T ER0
EDITORS    EH1 D AH0 T ER0 Z
EDITION    AH0 D IH1 SH AH0 N
EDITING    EH1 D AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edit    (v) ˈɛdɪt (e1 d i t)
Edith    (n) ˈiːdɪθ (ii1 d i th)
edits    (v) ˈɛdɪts (e1 d i t s)
edited    (v) ˈɛdɪtɪd (e1 d i t i d)
editor    (n) ˈɛdɪtər (e1 d i t @ r)
editing    (v) ˈɛdɪtɪŋ (e1 d i t i ng)
edition    (n) ˈɪdˈɪʃən (i1 d i1 sh @ n)
editors    (n) ˈɛdɪtəz (e1 d i t @ z)
editions    (n) ˈɪdˈɪʃənz (i1 d i1 sh @ n z)
editorial    (n) ˌɛdɪtˈɔːrɪəʴl (e2 d i t oo1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] edit; compile; (assistant) editor; compiler, #1,518 [Add to Longdo]
主编[zhǔ biān, ㄓㄨˇ ㄅㄧㄢ, / ] editor, #7,138 [Add to Longdo]
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] editorial (in a newspaper), #10,908 [Add to Longdo]
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, / ] editor; compiler, #19,519 [Add to Longdo]
编者按[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ, / ] editor's commentary, #20,130 [Add to Longdo]
编辑器[biān jí qì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] editor (software), #49,988 [Add to Longdo]
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论 [Add to Longdo]
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] editorial office [Add to Longdo]
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] editor; compiler [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbereitungscode {m}edit code [Add to Longdo]
Aufbereitungsmaske {f}edit word [Add to Longdo]
Ausgabemaske {f}edit mask [Add to Longdo]
Editiergerät {n}editing device [Add to Longdo]
Editiermenü {n}; Dateiaufbereitungsmenü {n}editor menu [Add to Longdo]
Editiermodus {m}editing mode [Add to Longdo]
Editiermöglichkeit {f}editing possibility [Add to Longdo]
Editierplatz {m}editing place [Add to Longdo]
Editiersitzung {f}editing session [Add to Longdo]
Editierstation {f} (BTX)editing terminal [Add to Longdo]
Editiertastenblock {m}editing keypad [Add to Longdo]
Editierverfahren {n}editing method [Add to Longdo]
Editierzeichen {n}edit symbol [Add to Longdo]
Editierzeile {f}edit line [Add to Longdo]
Editmenü {n}edit menu [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
アイコンエディタ[, aikon'edeita] (n) {comp} icon editor [Add to Longdo]
アクレジット;アクレディット[, akurejitto ; akuredeitto] (vs) accredit [Add to Longdo]
アセンブル編集[アセンブルへんしゅう, asenburu henshuu] (n) {comp} assemble edit [Add to Longdo]
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei [Add to Longdo]
インサート編集[インサートへんしゅう, insa-to henshuu] (n) {comp} insert edit [Add to Longdo]
エクスペディション[, ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
エディション[, edeishon] (n) edition; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor [Add to Longdo]
ラインエディタ[らいん'えでいた, rain ' edeita] line editor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edit
   v 1: prepare for publication or presentation by correcting,
      revising, or adapting; "Edit a book on lexical semantics";
      "she edited the letters of the politician so as to omit the
      most personal passages" [syn: {edit}, {redact}]
   2: supervise the publication of; "The same family has been
     editing the influential newspaper for almost 100 years"
   3: cut and assemble the components of; "edit film"; "cut
     recording tape" [syn: {edit}, {cut}, {edit out}]
   4: cut or eliminate; "she edited the juiciest scenes" [syn:
     {edit}, {blue-pencil}, {delete}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top