ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edify

EH1 D AH0 F AY2   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edify-, *edify*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edify(เอด,'ดะไฟ) {edified,edifying,edifies} vt. สั่งสอน,อบรมศีลธรรม,เทศนา,กระตุ้น, See also: edificatory adj. ดูedify edifier n. ดูedify edifyingly adv. ดูedify, Syn. educate

English-Thai: Nontri Dictionary
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, please, edify us, doctor.งั้นอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับ ดร Shutter Island (2010)
- Edifying. - Unintelligible.เคลิ้มเลยครับ, เพ้อเจ้อสุดๆเลย Iron Man 3 (2013)
I bring you something far more edifying.ผมได้บางสิ่งที่สำคัญมาก I, Frankenstein (2014)
I hope you find it edifying.ฉันหวังว่าคุณพบว่ามันสั่งสอน Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอนใจ[ADJ] didactic, See also: edifying, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจท่านผู้อ่านทุกท่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอนใจ[adj.] (sønjai) EN: didactic ; edifying   
สอนสั่ง[v. exp.] (søn sang) EN: teach ; instruct ; educate ; edify   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIFY    EH1 D AH0 F AY2
EDIFYING    EH1 D AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edify    (v) ˈɛdɪfaɪ (e1 d i f ai)
edifying    (v) ˈɛdɪfaɪɪŋ (e1 d i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓く[ひらく, hiraku] (v5k) (arch) to enlighten; to edify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  edify
      v 1: make understand; "Can you enlighten me--I don't understand
           this proposal" [syn: {enlighten}, {edify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top