ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edification

EH2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edification-, *edification*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction

English-Thai: Nontri Dictionary
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OH, NO, IT'S JUST FOR MY OWN EDIFICATION.โอ้ ไม่ใช่ค่ะ ฉันจดไว้ใช้ในงานตัวเอง Zoe's Reprise (2009)
I'm not here for your edification.ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังคุณเทศนา That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสร้าง[n.] (kān sāng) FR: construction [f] ; édification [f]
การสร้างขึ้น[n.] (kān sāngkheun) FR: édification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIFICATION    EH2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edification    (n) ˌɛdɪfɪkˈɛɪʃən (e2 d i f i k ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) [Add to Longdo]
啓迪[けいてき, keiteki] (n,vs) edification; enlightenment; guide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  edification
      n 1: uplifting enlightenment [syn: {edification},
           {sophistication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top