ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edict

IY1 D IH0 K T   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edict-, *edict*
English-Thai: Longdo Dictionary
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edict[N] คำสั่ง, See also: กฤษฎีกา, คำประกาศ, Syn. decree, order, proclaimation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edict(เอด,'ดิคทฺ) n. คำสั่ง,กฤษฎีกา,คำประกาศ,พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
maledict(แมล'อิดิคทฺ) adj. ถูกสาป,ถูกแช่งด่า vt. สาป,แช่ง,แช่งด่า
malediction(แมลลิดิค'เชิน) n. การด่า,การแช่งด่า,การสาปแช่ง., See also: maledictive adj. maledictory adj., Syn. curse,slander
predict(พรีดิคทฺ') vt.,vi. ทำนาย,บอกล่วงหน้า,พยากรณ์., See also: predictability n. predictable adj. predictor n., Syn. prophesy,foretell
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย,การบอกล่วงหน้า,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
unpredictable(อันพรีดิค'ทะเบิล) adj. ทำนายไม่ได้,ทายไม่ถูก,ไม่อาจพยากรณ์ได้.
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
benedict(n) ชายที่เพิ่งแต่งงาน
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
predict(vt) พยากรณ์,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
prediction(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,การพยากรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edictกฤษฎีกา, ตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the edict issued by the previous King...ในระหว่างที่พระบรมราชโองการของพระราชาองค์ก่อน... The King and the Clown (2005)
Will you exercise the final edict? Spill his blood?ท่านจะสังหารทายาทของพระองค์ไหม ? The Da Vinci Code (2006)
- Sookie must be protected. - Now, that sounds like an edict.ก็แล้วทำไมนายต้องการเธอ? Plaisir d'amour (2008)
With respect, sir, a comprehensive investigation under your edict cleared him of any wrongdoing.ด้วยความเครพค่ะท่าน การตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้คำสั่งของคุณ ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหาทุกๆการกระทำผิดกฎหมาย Episode #1.1 (2010)
It is the edict of our King.มันเป็นคำสั่งของกษัตริย์เรา BrotherFae of the Wolves (2011)
It's forbidden by edict of the King. If you're caught you could be killed.ด้วยคำสั่งของพระราชามันเป็นของต้องห้ามนะ ถ้าถูกจับได้โดนตัดหัวแน่ The Sword in the Stone: Part One (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction   
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction   
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; prognosis   
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo chīo) EN: that's so predictable !   FR: c'est évident !
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir

CMU English Pronouncing Dictionary
EDICT    IY1 D IH0 K T
EDICTS    IY1 D IH0 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edict    (n) ˈiːdɪkt (ii1 d i k t)
edicts    (n) ˈiːdɪkts (ii1 d i k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlass {m} | Erlasse {pl}edict | edicts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction [Add to Longdo]
ベネディクト修道会[ベネディクトしゅうどうかい, benedeikuto shuudoukai] (n) Order of Saint Benedict [Add to Longdo]
意外性[いがいせい, igaisei] (n) unpredictability; element of surprise [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document [Add to Longdo]
競馬予想[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction [Add to Longdo]
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edict
   n 1: a formal or authoritative proclamation
   2: a legally binding command or decision entered on the court
     record (as if issued by a court or judge); "a friend in New
     Mexico said that the order caused no trouble out there" [syn:
     {decree}, {edict}, {fiat}, {order}, {rescript}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top