ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edible

EH1 D AH0 B AH0 L   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edible-, *edible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edible[ADJ] ซึ่งกินได้, See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะแก่การกิน, Syn. eatable, comestible
edible[N] อาหาร, See also: ของกิน, ของรับประทานได้, Syn. eatable, foodstuff, victual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edible(เอด,'ดะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. -n. อาหาร,ของกิน, See also: edibility n. ดูedible
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ,เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful
inedible(อินเอด'ดะเบิล) adj. กินไม่ได้,ไม่เหมาะสำหรับกิน., See also: inedibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
incredible(adj) เหลือเชื่อ,ไม่เชื่อถือ,ไม่เลื่อมใส
inedible(adj) กินไม่ได้,กินไม่ลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible coatingsสารเคลือบผิวที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible insectsแมลงที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible snailsหอยทากที่กินได้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I' ll try and rustle up something edible. Any requests?ผมจะไปหาอะไรมากินซะหน่อย อยากได้อะไรหรือเปล่า? Dark Harbor (1998)
Well, it's edible lf you don't like it, don't eat itก็พอทานได้นะ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทานก็ได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
Now, I cooked a perfectly edible meal, Charlie Bartlett.แต่แม่ทำอาหารที่ดีที่สุดให้นะ ชาร์ลี บาร์ทเล็ต Charlie Bartlett (2007)
Edible art?อะไร ก็มันเรียกอย่างนั้นนิหว่า Twilight (2008)
I wonder if this is edible...สงสัยจังว่านี่กินได้รึเปล่า Absolute Boyfriend (2008)
How many times have I told you not to leave anything edible where he can get it?ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วอย่าเอาอะไรที่มันกินได้ ไปวางไว้ในที่ที่มันเข้าไปได้ Marley & Me (2008)
- I know, but you wouldn't exactly say this is edible.-ผมรู้แล้ว แต่คุณไม่ได้บอกว่า อะไรที่กินได้นี่มันคืออะไรบ้างนิ? Marley & Me (2008)
And look what we have here... Edible panties.และดูสิว่าเรามีอะไร \ กางเกงในกินได้ Made of Honor (2008)
After i changed it, but i don't want any more Of your edible gift baskets or locks of your hairผมไม่อยากได้ตะกร้าขนม หรือปอยผม Acafellas (2009)
And I have to have the seven-tiered... white chocolate-curl torte, enrobed in marzipan with edible pearls and flourishes.ของฉันต้องเป็นเค้ก 7 ชั้น ประดับช็อกโกแลตขาวม้วนเป็นเกลียว ล้อมกรอบด้วยขนมมาซิแพน กับไข่มุกและดอกไม้ที่กินได้ Bride Wars (2009)
Quartermaster over in Dog Company claims they're edible.แจกจ่ายอยู่ในกองร้อยด๊อก บอกว่ามันกินได้.. Basilone (2010)
I'm making falafel. mmm. Not edible.ผมกำลังปั้นฟาลาเฟล แต่กินไม่ได้นะ Beginner Pottery (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edibleCarrots and turnips are edible roots.
edibleLook, today was 'sea harvest' so let's go forage for edible plants tomorrow!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
ของกิน[n. exp.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat   FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
กินได้[adj.] (kindāi) EN: edible ; eatable   FR: comestible ; mangeable
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
ไม่น่าเชื่อ [adj.] (mai nācheūa) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable   FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
นกแอ่นกินรัง[n. exp.] (nok aen kin rang) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet (?)   FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
ผักกูดน้ำ [n. exp.] (phak kūt nām) EN: Edible Fern   
แปลก[X] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible   FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe jing) EN: incredible but true ; believe it or not   FR: incroyable mais vrai

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIBLE    EH1 D AH0 B AH0 L
EDIBLES    EH1 D AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edible    (n) ˈɛdɪbl (e1 d i b l)
edibles    (n) ˈɛdɪblz (e1 d i b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, / ] edible salt, #15,114 [Add to Longdo]
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus, #18,017 [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] edible water plant; Brasenia schreberi, #51,423 [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] edible water plant; Brasenia schreberi, #51,423 [Add to Longdo]
可食[kě shí, ㄎㄜˇ ㄕˊ, ] edible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus [Add to Longdo]
Weinbergschnecke {f} [zool.]edible snail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
エスカルゴ[, esukarugo] (n) (edible) snail (fre [Add to Longdo]
エディブルフラワー[, edeiburufurawa-] (n) edible flower [Add to Longdo]
オニオン[, onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
ガーリック[, ga-rikku] (n) (See 大蒜) garlic (edible plant, Allium sativum) [Add to Longdo]
スグリ属[スグリぞく, suguri zoku] (n) Ribes (genus of flowering plants, including the edible currants) [Add to Longdo]
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum) [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edible
   adj 1: suitable for use as food [syn: {edible}, {comestible},
       {eatable}] [ant: {inedible}, {uneatable}]
   n 1: any substance that can be used as food [syn: {comestible},
      {edible}, {eatable}, {pabulum}, {victual}, {victuals}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top