ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edgy

EH1 JH IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edgy-, *edgy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edgy[ADJ] กระสับกระส่าย, See also: เป็นกังวล, หงุดหงิด, Syn. irritable, nervous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
ledgy(เลด'จี) adj. มีหิ้ง,มีหิ้งผนัง,มีสัน
wedgy(เวจ'จี) adj. คล้ายลิ่ม,เป็นรูปลิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
sedgy(adj) มีหญ้ารก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That was Costa Rican, butthead! - Very edgy.เฮ้ย นั่นมันกาแฟคอสตาริก้านะเว่ย ไอ้โง่ แหวกมาก 10 Things I Hate About You (1999)
They're more edgy, you know, and alert.พวกมันดูตื่นกลัว Signs (2002)
I feel so nervous and edgy.ฉันรู้สึกกลัว แล้วก็หงุดหงิดน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
The guerillas are edgy. They're afraid the bridge will blow before the raid begins.พวกกัปตันปาโยต้ากลัวว่าสะพานจะระเบิด ก่อนที่เราจะเริ่มบุกน่ะสิ The Great Raid (2005)
I don't want it edgy. I want it happy.ฉันไม่ต้องการให้มันกระสับกระส่าย ฉันต้องการให้มันมีความสุข Happily N'Ever After (2006)
Hey, it's all right to be a little edgy before a fight.เฮ้ หวาดสักนิดก่อนทำศึกไม่เสียหาย Flyboys (2006)
I'm not talking about a style that's too edgy, as if you've just come down from the catwalk.ฉันไม่ได้พูดถึงสไตล์ที่ดูอึดอัด เหมือนกับว่าคุณเพิ่งจะลงมาจากเวทีเดินแบบนะคะ Love Now (2007)
You shouldn't get so edgy. It'll get humid inside your wig.ครูไม่ควรหงุดหงิดมาก ๆ นะคะ เดี๋ยววิกมันจะชื้น Lovely Complex (2007)
Supposedly he's very hip, very edgy.แต่ก็มีคนนึงล่ะ ว่ากันว่าทันสมัยมาก แต่ก็ขี้หงุดหงิดมาก Music and Lyrics (2007)
Yeah. I'm just a little edgy.Max Paulson. Power Trip (2008)
- Yes. It can be edgy and yet intriguing.ใช่ค่ะ มันดูน่าสงสัยแต่ก็น่าสนใจด้วย The Ugly Truth (2009)
People get edgy, call in favors.เมื่อคุณรู้สึกหงุดหงิด ก็โทรไปหาพวกเธอ Pleasure Is My Business (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edgyMy boss is starting to get edgy.

CMU English Pronouncing Dictionary
EDGY    EH1 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edgy    (j) ˈɛʤiː (e1 jh ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edgy
   adj 1: being in a tense state [syn: {edgy}, {high-strung},
       {highly strung}, {jittery}, {jumpy}, {nervy},
       {overstrung}, {restive}, {uptight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top