ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edgewise

EH1 JH W AY2 Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edgewise-, *edgewise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edgewise[ADV] ไปทางขอบ, See also: หันริมหรือคมออกนอก, Syn. edgeways, sideways
edgewise[ADJ] ไปทางขอบ, See also: หันริมหรือคมออกนอก, Syn. edgeways, sideways

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edgewiseadj. ไปทางขอบ,หันริมหรือคมออกนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
edgewise(adv) ด้านข้าง,ทางข้าง,ทางขวาง,หันด้านริมออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edgewise conglomerateหินกรวดมนแบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause you don't let him get a word in edgewise is why.ก็เพราะเธอไม่ปล่อยโอกาสให้เขาพูดเลย Let the Truth Sting (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edgewiseWhatever I say, he has a comeback ready. You can't get a word in edgewise.

CMU English Pronouncing Dictionary
EDGEWISE    EH1 JH W AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edgewise    (a) ˈɛʤwaɪz (e1 jh w ai z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edgewise
   adv 1: with the edge forward or on, by, or toward the edge; "he
       sawed the board edgeways"; "held it edgewise" [syn:
       {edgeways}, {edgewise}]
   2: as if by an edge; barely; "I could not get a word in
     edgewise" [syn: {edgewise}, {edgeways}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top