ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edgeways

EH1 JH W EY2 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edgeways-, *edgeways*, edgeway
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edgeways[ADV] ไปทางขอบ, See also: หันริมหรือคมออกนอก, Syn. crabwise, edgewise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edgewaysadj. ไปทางขอบ,หันริมหรือคมออกนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างทาง[n.] (khāngthāng) EN: sideways ; sidelong ; edgeways   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDGEWAYS    EH1 JH W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edgeways    (a) ˈɛʤwɛɪz (e1 jh w ei z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edgeways
   adv 1: as if by an edge; barely; "I could not get a word in
       edgewise" [syn: {edgewise}, {edgeways}]
   2: with the edge forward or on, by, or toward the edge; "he
     sawed the board edgeways"; "held it edgewise" [syn:
     {edgeways}, {edgewise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top