ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edge in

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edge in-, *edge in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edge in[PHRV] พูดแทรก, See also: แทรก
edge in[PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paranoia... gives you an edge in the O.R.อาการหวาดระแวง... ทำให้คุณอยู่ใกล้ห้องผ่าตัด I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
For long-term reconnaissance, hoping it would give them an edge in their war against the drones.สำหรับการลาดตระเวนระยะยาว หวังว่ามันจะทำให้พวกเขาใกล้ ที่จะหาทางต่อต้านหุ่นยนต์พวกนี้ Resurgence (2010)
And this boat is cutting edge in terms of safety, technology.เรือนี่ก็ไม่เหลืออะไรเลย ในเทอมของความปลอดภัย เทคโนโลยี Sketchy (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
知識産業[ちしきさんぎょう, chishikisangyou] (n) the knowledge industry [Add to Longdo]
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] (n) {comp} knowledge information [Add to Longdo]
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] (n) {comp} knowledge information processing system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  edge in
      v 1: push one's way into (a space) [syn: {edge in}, {edge up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top