ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edentate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edentate-, *edentate*
Possible hiragana form: えでんたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edentate[ADJ] ไม่มีฟัน
edentate[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีฟัน, See also: สัตว์จำพวก Edentata มีฟันเล็กน้อยหรือไม่มีฟันเช่น ตัวกินมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edentateadj. ไร้ฟัน,เช่นตัวกินมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edentate; edentulate; edentulous-ไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧歯類[ひんしるい, hinshirui] (n,adj-no) edentates (i.e. anteaters, sloths, armadillos) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edentate
   adj 1: having few if any teeth; "anteaters are edentate animals"
       [syn: {edental}, {edentate}, {edentulate}]
   n 1: primitive terrestrial mammal with few if any teeth; of
      tropical Central America and South America

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top