ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edema

AH0 D IY1 M AH0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edema-, *edema*
Possible hiragana form: えでま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edema[N] อาการบวมน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edema(อิดี'มะ) n.,อาการบวมน้ำ, See also: edematous adj. ดูedema, Syn. oedema
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
myxedemaภาวะ hypothyroidism ในผู้ใหญ่
oedema(อีดี'มะ) n. =edema pl. oedemata
pulmonary edemaน้ำท่วมปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edema; oedemaบวมน้ำ, อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ dropsy; hydrops ๑] [ศัพท์ที่มีคำ edema ประกอบ ดูที่ oedema,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
edema; oedemaบวมน้ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edematous; oedematous-บวมน้ำ, -อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ tumid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edemaบวมน้ำ [TU Subject Heading]
Edemaการบวมน้ำ,บวมน้ำ,การบวม,บวม,อาการบวมน้ำ,การบวมคั่งน้ำ [การแพทย์]
Edema, Generalizedการบวมน้ำทั้งตัว,บวมทั่วตัว [การแพทย์]
Edema, Gestationalการบวมเกิดจากการตั้งครรภ์ตามปกติ [การแพทย์]
Edema, High-Pressureปอดบวมน้ำจากโรคหัวใจ [การแพทย์]
Edema, Insulinบวมเนื่องจากอินซูลิน [การแพทย์]
Edema, Intercellularการบวมระหว่างเซลล์ [การแพทย์]
Edema, Interstitialการบวมของเนื้อเยื่อทั่วไป [การแพทย์]
Edema, Localizedการบวมเฉพาะที่,การบวมน้ำเฉพาะที่ [การแพทย์]
Edema, Massiveบวมมากทั่วตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's early signs of cerebral edema.มีอาการส่อว่าจะสมองบวม In My Time of Dying (2006)
The edema has vanished.ไม่มีอาการบวมน้ำแล้ว In My Time of Dying (2006)
It's consistent with cardio edema or an STD.ตรงกับอาการของโรคที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ Ending Happy (2007)
He had pulmonary edemaมีน้ำท่วมปอดด้วย Art Imitates Life (2008)
I doubt it The edema wasn't acuteก็สงสัยอยู่ อาการบวมน้ำก็ไม่รุนแรง Art Imitates Life (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจทำให้ปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
The edema was acute. Vasculitis makes more sense.การบวมน้ำเกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคเส้นเลือดอักเสบน่าเป็นไปได้มากที่สุด Emancipation (2008)
Leads to the delirium and the pulmonary edema.ทำให้เพ้อคลั่งและปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Only relevant if it can cause pulmonary edema and delirium.มันจะเกี่ยวข้องถ้าทำให้เกิด น้ำท่วมปอดกับคลุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
Gonococcal endocarditis would explain the pulmonary edema, the delirium.Gonococcal endocarditis อธิบายได้ น้ำท่วมปอด การคุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาน[N] dropsy, See also: edema, Thai definition: โรคที่ทำให้ท้องพองโต มีหลายชนิด
มาน[N] dropsy, See also: edema, Thai definition: โรคที่ทำให้ท้องพองโต มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาน[n.] (mān) EN: edema ; dropsy   
ทวง[v.] (thūang) EN: ask for payment of ; ask for the return of ; demand payment ; send a reminder ; demand ; press for ; ask for   FR: redemander ; réclamer

CMU English Pronouncing Dictionary
EDEMA    AH0 D IY1 M AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮肿[fú zhǒng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy, #18,299 [Add to Longdo]
浮肿病[fú zhǒng bìng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy [Add to Longdo]
留饮[liú yǐn, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄣˇ, / ] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンパ浮腫[リンパふしゅ, rinpa fushu] (n) lymphedema; lymphoedema [Add to Longdo]
悪性水腫[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema [Add to Longdo]
水気[みずけ(P);すいき, mizuke (P); suiki] (n) (1) moisture; dampness; vapor; vapour; (2) (すいき only) dropsy; edema; oedema; (P) [Add to Longdo]
水腫[すいしゅ, suishu] (n,adj-no) dropsy; edema; oedema [Add to Longdo]
粘液水腫[ねんえきすいしゅ, nen'ekisuishu] (n,adj-no) myxedema; myxoedema [Add to Longdo]
肺水腫[はいすいしゅ, haisuishu] (n) pulmonary edema; pulmonary oedema [Add to Longdo]
浮腫[むくみ;ふしゅ, mukumi ; fushu] (n) swelling; edema; oedema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edema
   n 1: swelling from excessive accumulation of watery fluid in
      cells, tissues, or serous cavities [syn: {edema}, {oedema},
      {hydrops}, {dropsy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top