หรือคุณหมายถึง edelweiß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edelweiss

EY1 D AH0 L V AY2 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edelweiss-, *edelweiss*, edelweis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edelweiss[N] ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edelweiss(เอด'ดัลไวสฺ) n. ต้นไม้ดอกสีขาวใบขาว พบบนภูเขาแอลป์

CMU English Pronouncing Dictionary
EDELWEISS    EY1 D AH0 L V AY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edelweiss    (n) ˈɛɪdlvaɪs (ei1 d l v ai s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄雪草[うすゆきそう;ウスユキソウ, usuyukisou ; usuyukisou] (n) (uk) Leontopodium japonicum (species of perennial closely related to edelweiss) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edelweiss
   n 1: alpine perennial plant native to Europe having leaves
      covered with whitish down and small flower heads held in
      stars of glistening whitish bracts [syn: {edelweiss},
      {Leontopodium alpinum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top