ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecuador

EH1 K W AH0 D AO2 R   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecuador-, *ecuador*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ecuador[N] สาธารณรัฐเอควาดอร์
Ecuador[N] เอควาดอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecuador(เอค'วะดอร์) n. สาธารณะรัฐเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้. -Ecuadoran, adj. ดูEcuador, See also: Ecuadorian adj.,n. ดูEcuador

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecuadorเอควาดอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going to Ecuador.ต้องไปเอกวาดอร์ Shooter (2007)
He heads a clinic in Ecuador, up in the mountains.เขาเป็นหัวหน้าคลินิกในเอวาดอร์ ตั้งบนเนินเขา Nights in Rodanthe (2008)
It's like my ex-wife used to say before she ran off to Ecuador with the fucking gardener.มันเหมือนกับที่เมียเก่าฉันเคยพูดก่อนที่เธอ หนีไปอยู่เอวกัวดอร์ กับไอ้คนสวนชั่วนั้น The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
This banister was made by Ecuadorian children.ราวบันไดนี่ทำด้วย เด็กๆเอกวาดอร์ Showmance (2009)
MacGruber, we have a chopper waiting to take you... back to Ecuador.แมคกรูเบอร์ เรามีรถมารอรับนายอยู่ หลังกลับไปเอกวาดอร์ MacGruber (2010)
Sometimes it's uni from the Sea of Japan or yellowtail cheeks from Ecuador.บางทีมันจะมาจาก น่านน้ำของญี่ปุ่น ไม่ก็ ทูน่าครีบเหลือง จากเอควาดอร์ Consumed (2010)
It's in Ecuador.มันอยู่ที่เอกวาดอร์ Episode #1.16 (2010)
Do you even have the time and money to go to Ecuador for such research?เธอมีเวลาและเงินที่จะไปศึกษาหาข้อมูลที่เอกวาดอร์เหรอ? Episode #1.16 (2010)
A couple of weeks ago. Up in Ecuador somewhere.สองอาทิตย์ก่อนที่ เอกวาดอร์ Fast Five (2011)
It's true. When Rusty's away on one of his business trips to Ecuador and...ตอนที่รัสตี้ไปทริปบริษัท Girls (and Boys) on Film (2013)
I also got you on a boat to Ecuador.ฉันจองตั๋วเรือไปเอกวาดอร์ไว้ให้ด้วย Pawn (2013)
Can we get a map of Ecuador in here, please?ขอแผนที่เอกวาดอร์เข้ามาในนี้หน่อยได้ไหม? Pawn (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecuadorQuito, Ecuador, is a little south of the equator.

CMU English Pronouncing Dictionary
ECUADOR    EH1 K W AH0 D AO2 R
ECUADOR'S    EH1 K W AH0 D AO2 R Z
ECUADORAN    EH2 K W AH0 D AO1 R AH0 N
ECUADOREAN    EH2 K W AH0 D AO1 R IY0 AH0 N
ECUADORIAN    EH2 K W AH0 D AO1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ecuador    (n) ˈɛkwədɔːr (e1 k w @ d oo r)
Ecuadorian    (n) ˌɛkwədˈɔːrɪəʴn (e2 k w @ d oo1 r i@ n)
Ecuadorians    (n) ˌɛkwədˈɔːrɪəʴnz (e2 k w @ d oo1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厄瓜多尔[È guā duō ěr, ㄜˋ ㄍㄨㄚ ㄉㄨㄛ ㄦˇ, / ] Ecuador, #22,734 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekuador [geogr.]Ecuador (ec) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクアドル[, ekuadoru] (n) Ecuador; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ecuador
   n 1: a republic in northwestern South America; became
      independent from Spain in 1822; the landscape is dominated
      by the Andes [syn: {Ecuador}, {Republic of Ecuador}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top