ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ectopic

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ectopic-, *ectopic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ectopicadj. ซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ผิดปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopic pregnancy; eccyesis; exfetation; paracyesis; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopic testisอัณฑะผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ectopicผิดที่ [การแพทย์]
Ectopic Gestationการท้องนอกมดลูก [การแพทย์]
Ectopic, Rupturedครรภ์นอกมดลูกแตก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- an ectopic pregnancy, we removed it.อาการครรภ์เป็นพิษเราก็รักษาแล้ว แต่ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็ไม่หาย Dying Changes Everything (2008)
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ Dying Changes Everything (2008)
Well, then it's an ectopic.เอ้อ งั้นก็ท้องนอกมดลูก Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
An ectopic pregnancy.ท้องนอกมดลูก Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
Place an ectopic beats.-Nชีพจรเต้นเป็นจังหวะ I, Frankenstein (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ectopicI had an ectopic pregnancy two years ago.

Japanese-English: EDICT Dictionary
子宮外妊娠[しきゅうがいにんしん, shikyuugaininshin] (n) (See 卵管妊娠) ectopic pregnancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ectopic
      adj 1: exhibiting ectopia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top