ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecstasy

EH1 K S T AH0 S IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecstasy-, *ecstasy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecstasy[N] ความปิติยินดี, See also: ความปลาบปลื้ม, Syn. delight, joy, rapture
ecstasy[SL] ยาอี, Syn. E

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข

English-Thai: Nontri Dictionary
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecstasyปีติสานติ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ecstasy (n ) ความปลาบปลื้มอย่างคลั่งใคล้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ It brings me ecstasyมันทำให้ฉันมีความสุข Punchline (1988)
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด Don Juan DeMarco (1994)
Ecstasy is not that bad.-อะไรนะ? The Girl Next Door (2004)
Did your teacher ever try to sell you marijuana or Ecstasy tablets?ครูของพวกเธอคยพยายาม จะขายยาหรือกัญชาให้เธอบ้างมั้ย? Mean Girls (2004)
These days kids do Ecstasyเด็กทุกวันนี้มักใช้ยา Windstruck (2004)
All serial killers attempt to relive the ecstasy they get from their killings.พวกตำรวจ ยังไม่ให้ฉันพบสามี L.D.S.K. (2005)
I am filled with tears of ecstasy, for this is the most glorious day of my life!ฉันเต็มไปด้วยน้ำตา แห่งความปีติยินดี สำหรับวันนี้เป็นวันที่รุ่งโรจน์ ที่สุดในชีวิตของฉัน! Cars (2006)
"of ecstasy.""เพราะความความปิดิสุข" Becoming Jane (2007)
Or the Ecstasy you found in her system.หรือยาอี ที่คุณพบในตัวเธอ Lucky Thirteen (2008)
The patient's seizure resulted from dehydration, which resulted from a cocktail of alcohol and ecstasy.คนไข้ชักจากอาการขาดน้ำ ซึ่งมาจากค็อกเทลที่มีเหล้าผสม และยาอี Lucky Thirteen (2008)
Researchers at the fragrance lab down there, when they're not dealing ecstasy.นักวิจัยเรื่องกลิ่นที่ทำงานในห้องแล็บข้างล่าง ...ตอนที่พวกเขาไม่ได้อัพยานะ Duplicity (2009)
I'd like some ecstasy.ฉันอยากได้เอคทาซี Orutorosu no inu (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาบ้า[n.] (yābā) EN: methamphetamine ; methamphetamine pills ; meth (vulg.) ; yaba   FR: méthamphétamines [fpl] ; ecstasy [m] ; ecsta [m] (abrév)

CMU English Pronouncing Dictionary
ECSTASY    EH1 K S T AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecstasy    (n) ˈɛkstəsiː (e1 k s t @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow, #12,413 [Add to Longdo]
狂喜[kuáng xǐ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧˇ, ] ecstasy; rapt, #27,599 [Add to Longdo]
摇头丸[yáo tóu wán, ㄧㄠˊ ㄊㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] Ecstasy; MDMA [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekstase {f}; Verzückung {f} | Ekstasen {pl}; Verzückungen {pl}ecstasy | ecstasies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスタシー[, ekusutashi-] (n) ecstasy [Add to Longdo]
狂喜[きょうき, kyouki] (n,vs,adj-no) wild joy; ecstasy [Add to Longdo]
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of) [Add to Longdo]
聞き惚れる;聞きほれる[ききほれる, kikihoreru] (v1,vi) to listen to in an ecstasy [Add to Longdo]
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy [Add to Longdo]
忘我[ぼうが, bouga] (n,adj-no) trance; ecstasy; enthusiasm [Add to Longdo]
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n,adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P) [Add to Longdo]
有頂天(P);有頂点(iK)[うちょうてん, uchouten] (adj-na,n) ecstasy; (P) [Add to Longdo]
有頂天外[うちょうてんがい, uchoutengai] (n) beside oneself with joy; in raptures; in an ecstasy of delight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecstasy
   n 1: a state of being carried away by overwhelming emotion;
      "listening to sweet music in a perfect rapture"- Charles
      Dickens [syn: {ecstasy}, {rapture}, {transport},
      {exaltation}, {raptus}]
   2: a state of elated bliss [syn: {ecstasy}, {rapture}]
   3: street names for methylenedioxymethamphetamine [syn: {Adam},
     {ecstasy}, {XTC}, {go}, {disco biscuit}, {cristal}, {X}, {hug
     drug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top