ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecru

EH1 K R UW0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecru-, *ecru*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecru[ADJ] ซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อน, Syn. beige, tan
ecru[N] สีน้ำตาลอ่อน, Syn. beige

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecru(เอค'รู) adj. สีน้ำตาลอ่อน. n. สีน้ำตาลอ่อน
recrudesce(รีครูเดส') vi. ระบาดขึ้นอีก,ปะทุขึ้นอีก, See also: recrudescence n. recrudescency n. recrudescent adj.
recruit(รีครูท') n. สมาชิกใหม่,ทหารใหม่ vi.,vt. เกณฑ์ทหารใหม่,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่,จัดให้มีเสบียงใหม่,ฟื้นฟูสภาพ,บำรุง, See also: recruitable adj. recruiter n.
recruitment(รีครูท'เมินทฺ) n. การเกณฑ์ทหารใหม่,การรับสมาชิกใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
recruit(n) สมาชิกใหม่,ทหารเกณฑ์ใหม่
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง
recruit(vt) เพิ่มจำนวน,เกณฑ์ทหาร,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, no. It's not white. It's soft ecru.ไม่สิ มันไม่ขาว มันออกน้ำตาลอ่อนๆนะ New Haven Can Wait (2008)
I like the ecru myself,ผมชอบที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ ฮะ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
การสรรหา[n.] (kān sanhā) EN: recruitment   FR: recrutement [m]
การสรรหาบุคลากร[n. exp.] (kān sanhā bukkhalākøn) EN: employee recruitment   FR: recrutement de personnel [m]
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer

CMU English Pronouncing Dictionary
ECRU    EH1 K R UW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
リクルーター[, rikuru-ta-] (n) recruiter; (P) [Add to Longdo]
リクルート[, rikuru-to] (n) recruit; (P) [Add to Longdo]
リクルートファッション[, rikuru-tofasshon] (n) recruit fashion [Add to Longdo]
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
急募[きゅうぼ, kyuubo] (n,vs) urgent recruit [Add to Longdo]
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues [Add to Longdo]
三士[さんし, sanshi] (n) recruit (JSDF) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ecru
      n 1: a very light brown [syn: {beige}, {ecru}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top