ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecosystem

IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecosystem-, *ecosystem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecosystem[N] ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecosystemระบบนิเวศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecosystemระบบนิเวศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecosystemระบบนิเวศน์
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกันในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ อาจเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร หรือขนาดเล็ก เช่น สระน้ำ ถ้าหากระบบมีความสัมพันธ์ที่สมดุล ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าขาดความสมดุล เช่น มีการปล่อยน้ำเสียลงในสระ ระบบนิเวศน์ของสระก็จะเสียไป [สิ่งแวดล้อม]
ecosystemecosystem, ระบบนิเวศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ecosystemระบบนิเวศ, ระบบที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกัน  มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่นั้นด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ecosystem managementการจัดการระบบนิเวศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecosystemThe earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบนิเวศ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: ecosystem   FR: écosystème [m]
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ [n. exp.] (rabop niwēt pheūnthī chum nām) EN: wetland ecosystem   
ระบบนิเวศทางบก[n. exp.] (rabop niwēt thāng bok) EN: land ecosystem   FR: écosystème terrestre [m]
ระบบนิเวศทางทะเล[n. exp.] (rabop niwēt thāng thalē) EN: marine ecosystem   FR: écosystème marin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECOSYSTEM    IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M
ECOSYSTEMS    IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecosystem    (n) ˈiːkousɪstəm (ii1 k ou s i s t @ m)
ecosystems    (n) ˈiːkousɪstəmz (ii1 k ou s i s t @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生态系统[shēng tài xì tǒng, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] ecosystem, #16,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ökosystem {n} | Ökosysteme {pl}ecosystem | ecosystems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコシステム[, ekoshisutemu] (n) ecosystem [Add to Longdo]
湖沼生態系[こしょうせいたいけい, koshouseitaikei] (n) lake ecosystem [Add to Longdo]
生態系[せいたいけい, seitaikei] (n) ecosystem; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ecosystem
      n 1: a system formed by the interaction of a community of
           organisms with their physical environment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top