หรือคุณหมายถึง economy claß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economy class

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economy class-, *economy class*, economy clas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economy class[N] ชั้นโดยสารแบบประหยัด (โดยเฉพาะเครื่องบิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economy classn. ค่าโดยสารชั้นประหยัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นประหยัด[n. exp.] (chan prayat) EN: economy class   FR: classe économique [f]
ผู้โดยสารชั้นประหยัด[n. exp.] (phūdōisān chan prayat) EN: economy class passengers   FR: passagers de classe économique [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济舱[jīng jì cāng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄘㄤ, / ] economy class, #44,253 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノミークラス[, ekonomi-kurasu] (n) economy class [Add to Longdo]
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economy class
   n 1: a class of accommodations on a ship or train or plane that
      are less expensive than first class accommodations [syn:
      {cabin class}, {second class}, {economy class}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top