ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economize

IH0 K AA1 N AH0 M AY2 Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economize-, *economize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economize[VI] ประหยัด, See also: อดออม, มัธยัสถ์, Syn. conserve, save
economize on[PHRV] ประหยัด, See also: ใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economizerตัวประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economizeHe is an economizer.
economizeLet's economize on time.
economizeLiving is dear, accordingly we have to economize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออม[V] save, See also: economize, Syn. ประหยัด, เก็บหอมรอมริบ, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: พ่อสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็ก โดยมีกระปุกออมสินให้หยอดสตางค์คนละหนึ่งใบ
เขม็ดแขม่[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, Syn. อดออม, มัธยัสถ์, ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: คุณนายบ้านนี้เขม็ดแขม่เหลือเกินไม่ยอมเสียเงินซื้ออะไรง่ายๆ, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
เขียม[V] save, See also: economize, Syn. ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสร่าย, Example: เขาเขียมเงินไว้สำหรับเป็นค่าเทอมลูก, Thai definition: ใช้จ่ายแต่น้อยหรือพอควรแก่ฐานะ
มัธยัสถ์[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, be economical, Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: เราจำเป็นต้องมัธยัสถ์เพื่อให้รายได้พอกับรายจ่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างประหยัด, Notes: (สันสกฤต)
มัธยัสถ์[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, be economical, Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: เราจำเป็นต้องมัธยัสถ์เพื่อให้รายได้พอกับรายจ่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างประหยัด, Notes: (สันสกฤต)
รัดเข็มขัด[V] economize, See also: save, Syn. ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ปีนี้ยอดขายสินค้าของบริษัทตกต่ำลงมาก บริษัทจึงต้องรัดเข็มขัดโดยงดจ่ายโบนัสพนักงาน
ประหยัด[V] economize, See also: save, be thrifty, be frugal, be economical, Syn. ออม, อดออม, มัธยัสถ์, เขียม, Example: ผู้คนต่างทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและรู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้า, Thai definition: ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
กระเบียดกระเสียร[V] economize, See also: save, be frugal, be economical, be thrifty, Syn. ประหยัด, Example: ถ้าเขารู้จักกระเบียดกระเสียรก็จะช่วยลดปัญหาหนี้สินได้บ้าง
กระเหม็ดกระแหม่[V] economize, See also: be thrifty, be frugal, be economical, save, cut back, tighten one's belt, Syn. ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทำให้ผมต้องพากเพียรและกระเหม็ดกระแหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
กระเหม็ดกระเหมียด[V] economize, See also: practice frugality, stingy, Syn. กระเหม็ดกระแหม่, ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: เธอเป็นภรรยาผู้ไม่รู้จักกระเหม็ดกระเหมียดเสียบ้างเลย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียม[v.] (khīem) EN: save ; economize ; be thrifty   FR: économiser
ออมอด[v.] (øm-ot) EN: save ; conserve ; economize   
ออมทรัพย์[v.] (ømsap) EN: save up ; economize ; save money   FR: économiser
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical   FR: économiser
ประหยัดเงิน[v. exp.] (prayat ngoen) EN: economize   FR: économiser ; économiser de l'argent
รัดเข็มขัด[v. exp.] (rat khemkhat) EN: tighten one's belt ; economize ; save   FR: se serrer la ceinture ; économiser
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak prayat) EN: know how to economize   FR: savoir comment économiser
ทุ่น[v.] (thun) EN: economize ; save   FR: économiser ; épargner
ทุ่นเงิน[v. exp.] (thun ngoen) EN: economize ; save money ; cut down expenses ; cut down costs   FR: économiser ; épargner de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMIZE    IH0 K AA1 N AH0 M AY2 Z
ECONOMIZE    IY0 K AA1 N AH0 M AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economize    (v) ˈɪkˈɒnəmaɪz (i1 k o1 n @ m ai z)
economized    (v) ˈɪkˈɒnəmaɪzd (i1 k o1 n @ m ai z d)
economizes    (v) ˈɪkˈɒnəmaɪzɪz (i1 k o1 n @ m ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノマイザー[, ekonomaiza-] (n) economizer (of a boiler); economiser [Add to Longdo]
スブエコ[, subueko] (n) (abbr) sub-economizer (electronics); sub-economiser [Add to Longdo]
家計を締める[かけいをしめる, kakeiwoshimeru] (exp,v1) to economize in the household; to economise in the household [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P) [Add to Longdo]
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise [Add to Longdo]
節炭器[せったんき, settanki] (n) coal (fuel) economizer; coal economiser [Add to Longdo]
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P) [Add to Longdo]
約める[つづめる, tsudumeru] (v1,vt) to abridge; to shorten; to economize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economize
   v 1: use cautiously and frugally; "I try to economize my spare
      time"; "conserve your energy for the ascent to the summit"
      [syn: {conserve}, {husband}, {economize}, {economise}]
      [ant: {blow}, {squander}, {waste}]
   2: spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save
     money"; "The less fortunate will have to economize now" [syn:
     {save}, {economize}, {economise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top