ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economist

IH0 K AA1 N AH0 M IH0 S T   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economist-, *economist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economist[N] นักเศรษฐศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economist(อีคอน'นะมิสทฺ) n. นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด

English-Thai: Nontri Dictionary
economist(n) นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economistนักเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Economistsนักเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you meant by becoming a lawyer or an economist... and marrying someone from Harvard.แต่พ่อหมายถึงหนูต้องเป็นทนายความ หรือนักเศรฐศาสตร์... แล้วก็แต่งงานกับคนที่จบจาก ฮาร์วาร์ด Dirty Dancing (1987)
There's a terrible word that economists use for this called externalities.มีคำที่แย่มากที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เรียกสิ่งนี้ นั่นคือ "การผลักภาระ" The Corporation (2003)
And my dad is CEO for the World Federation of Economists.และพ่อของผมเป็นประธานกรรมาธิการ องค์การการค้าโลกครับ Dasepo Naughty Girls (2006)
The term was coined in 1976 by economist Fred Hirsch to replace the more colloquial, but less precise "neener-neener."คำนี้ใช้ในปี 1976 โดยนักเศรษฐศาสตร์ Fred Hirsch เพื่อใช้แทนคำ The Large Hadron Collision (2010)
No. Helen lived in Northern England when she wrote for the Economist.ไม่ได้พูดเล่น เฮเล็นเคยอยู่อังกฤษตอนเหนือ Deadline (2011)
I lived in Manchester for a year when I wrote for the Economist.ฉันเคยอยู่ที่แมสเชสเตอร์หนึ่งปี ตอนที่ฉันเขียนให้ ดิ อีโคโนมิสต์ Deadline (2011)
He's an economist.แล้วเขาก็อยู่ต่อเพื่อพักผ่อน Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economistMany economists are ignorant of that fact.
economistSome economists estimate that housewives' services, valued in money, would amount to about 25% of GNP.
economistThe economist anticipated the prolonged depression.
economistThe economist instinctively anticipated the current depression.
economistThis problem has been treated by many economists.
economistThose gloom and doom economists aren't worth their salt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเศรษฐศาสตร์[N] economist, Example: ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจนั่งเถียงกัน แทบล้มประดาตายระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล กับนักเศรษฐศาสตร์ของพรรคความหวังใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการวิจัยและนำหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเศรษฐศาสตร์[n.] (naksētthasāt) EN: economist   FR: économiste [m]
เศรษฐกร[n. exp.] (sētthakøn) EN: economist   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMIST    IH0 K AA1 N AH0 M IH0 S T
ECONOMIST    IY0 K AA1 N AH0 M IH0 S T
ECONOMISTS    IH0 K AA1 N AH0 M IH0 S
ECONOMISTS    IH0 K AA1 N AH0 M IH0 S T S
ECONOMISTS'    IH0 K AA1 N AH0 M IH0 S T S
ECONOMISTS'    IY0 K AA1 N AH0 M IH0 S T S
ECONOMIST'S    IY0 K AA1 N AH0 M IH0 S T S
ECONOMIST'S    IH0 K AA1 N AH0 M IH0 S T S
ECONOMISTS(2)    IY0 K AA1 N AH0 M IH0 S
ECONOMIST'S(2)    IH0 K AA1 N AH0 M IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economist    (n) ˈɪkˈɒnəmɪst (i1 k o1 n @ m i s t)
economists    (n) ˈɪkˈɒnəmɪsts (i1 k o1 n @ m i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济学家[jīng jì xué jiā, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] economist, #6,416 [Add to Longdo]
经济学者[jīng jì xué zhě, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] economist, #62,129 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volkswirtschaftler {m}; Ökonom {m} | Volkswirtschaftler {pl}; Ökonomen {pl}economist | economists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノミスト[, ekonomisuto] (n) economist; (P) [Add to Longdo]
カンパニーエコノミスト[, kanpani-ekonomisuto] (n) company economist [Add to Longdo]
経済学者[けいざいがくしゃ, keizaigakusha] (n) economist [Add to Longdo]
倹約家[けんやくか, kenyakuka] (n) thrifty person; economist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  economist
      n 1: an expert in the science of economics [syn: {economist},
           {economic expert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top