ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economise

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economise-, *economise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economiserตัวประหยัดน้ำมัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; hoard   FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เก็บเงินไว้[v. exp.] (kep ngoen wai) FR: économiser
เขียม[v.] (khīem) EN: save ; economize ; be thrifty   FR: économiser
ออม[v.] (øm) EN: economise ; save   FR: économiser ; épargner
ออมแรง[v. exp.] (øm raēng) FR: s'économiser
ออมทรัพย์[v.] (ømsap) EN: save up ; economize ; save money   FR: économiser
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical   FR: économiser
ประหยัดเงิน[v. exp.] (prayat ngoen) EN: economize   FR: économiser ; économiser de l'argent
รัดเข็มขัด[v. exp.] (rat khemkhat) EN: tighten one's belt ; economize ; save   FR: se serrer la ceinture ; économiser
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak prayat) EN: know how to economize   FR: savoir comment économiser

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノマイザー[, ekonomaiza-] (n) economizer (of a boiler); economiser [Add to Longdo]
スブエコ[, subueko] (n) (abbr) sub-economizer (electronics); sub-economiser [Add to Longdo]
家計を締める[かけいをしめる, kakeiwoshimeru] (exp,v1) to economize in the household; to economise in the household [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P) [Add to Longdo]
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise [Add to Longdo]
節炭器[せったんき, settanki] (n) coal (fuel) economizer; coal economiser [Add to Longdo]
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economise
   v 1: spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save
      money"; "The less fortunate will have to economize now"
      [syn: {save}, {economize}, {economise}]
   2: use cautiously and frugally; "I try to economize my spare
     time"; "conserve your energy for the ascent to the summit"
     [syn: {conserve}, {husband}, {economize}, {economise}] [ant:
     {blow}, {squander}, {waste}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top