ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economics

EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K S   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economics-, *economics*, economic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economics[N] วิชาเศรษฐศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economics(อีคะนอม'มิคซฺ,เอคคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
microeconomics(ไมโครเอ็คคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์จุลภาค

English-Thai: Nontri Dictionary
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economicsเศรษฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economicsเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Economicsเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Economicsเศรษฐศาสตร์ [การแพทย์]
Economics librariesห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
economics modelแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
เป็นแบบจำลองหรือกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายหรือทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งอาจจะจำลองทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทั่วไปมักจะเป็นในรูปของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถจะใช้ทำนายผลในเชิงปริมาณได้ เช่น รายได้ประชาชาติ การลงทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบจากการลงทุนของรัฐบาล เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Economics of Crimeเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาชญากรรม [การแพทย์]
Economics of cultureเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม [เศรษฐศาสตร์]
Economics of educationเศรษฐศาสตร์การศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Economics, Dentalเศรษฐศาสตร์ทันตกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Economics?(ฮา) Definitions (2009)
No. Economics of underdeveloped countries.ไม่ใช่ ฉันเลือกเศรฐศาสตร์ พัฒนา Dirty Dancing (1987)
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ Schindler's List (1993)
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ... Schindler's List (1993)
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี Dante's Peak (1997)
This is my class, home economics.นี่ก็วิชานึงของฉันนะ เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน Sweet 18 (2004)
He is a graduate student at the famous Meioh University where he is researching economics.มาพยายามให้ดีที่สุดแล้วเรียนจบด้วยกันเถอะนะ My Boss, My Hero (2006)
I remember when I met Jill, I was-- Uh, it was in Economics class.ผมเจอเธอในวิชาเศรษฐศาสตร์ Pilot (2007)
I'm not exactly an objective observer. Master in economics, minor in communications. - Yeah!ฉันไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้อง กับคนรอบข้างที่สังเกตอยู่ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาโทการสื่อสาร The Nanny Diaries (2007)
Degree in economics from Princeton.จบเศรษฐศาสตร์_BAR_ จากพรินซตัน Rendition (2007)
How's the--how's a.p. economics treating you?ยังไง - - ยัง A.P. ก็กำลังเยียวยาเธอนะ Pret-a-Poor-J (2008)
This has not got to do with economics.นี่ไม่ใช่ความพยายามเพียงแค่ที่จะ ปรักปรำวาฬว่าเป็นผู้ร้าย The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economicsEconomics is the study of economic mechanisms.
economicsHave you ever considered majoring in economics at college?
economicsHe has a knowledge of economics.
economicsHe is a great authority on economics.
economicsHe is an expert in economics.
economicsHe is a professor of Economics at Hyogo.
economicsHe is in his element when talking economics.
economicsHe is specializing in the study of economics.
economicsHe made a substantial contribution to economics.
economicsHe studied economics at college.
economicsHe was more interested in politics than in economics of the labor dispute.
economicsIf they admit me to the university, I think I will major in economics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐศาสตร์[N] economics, Syn. เศรษฐวิทยา, Example: เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว, Thai definition: วิชาว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคหศาสตร์[n. exp.] (khēhasāt) EN: home economics   FR: arts ménagers [mpl]
เคหเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (khēhasetthāsat) EN: home economics   
พาณิชยศาสตร์[n.] (phānitchayasāt) EN: commerce ; business economics ; business administration ; industrial management   FR: commerce [m]
เศรษฐศาสตร์[n.] (sētthasāt) EN: economics   FR: économie [f]
เศรษฐศาสตร์จุลภาค[n. exp.] (sētthasāt junlaphāk) EN: microeconomics   
เศรษฐศาสตร์มหภาค[n.] (sētthasāt mahaphāk) EN: macroeconomics   
เศรษฐศาสตร์นโยบาย[n. exp.] (sētthasāt nayōbāi) EN: normative economics   
เศรษฐศาสตร์สถาบัน[n. exp.] (sētthasāt sathāban) EN: institutional economics   
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (sētthasāt thurakit) EN: business economics   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMICS    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K S
ECONOMICS    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economics    (n) ˌiːkənˈɒmɪks (ii2 k @ n o1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economics of a self-employed individual or private firm [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経済[けいざい, keizai] Thai: เศรษฐกิจ English: economics

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノミクス;エコノミックス[, ekonomikusu ; ekonomikkusu] (n) economics [Add to Longdo]
ケンブリッジ学派[ケンブリッジがくは, kenburijji gakuha] (n) Cambridge school (of economics) [Add to Longdo]
サプライサイドエコノミックス[, sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics [Add to Longdo]
シカゴ学派[シカゴがくは, shikago gakuha] (n) Chicago School (of economics) [Add to Longdo]
ソシオエコノミックス[, soshioekonomikkusu] (n) socioeconomics [Add to Longdo]
テクノイコノミックス[, tekunoikonomikkusu] (n) technoeconomics [Add to Longdo]
ノーベル経済学賞[ノーベルけいざいがくしょう, no-beru keizaigakushou] (n) Nobel Prize in Economics [Add to Longdo]
ホームエコノミックス[, ho-muekonomikkusu] (n) home economics [Add to Longdo]
マクロ経済学[マクロけいざいがく, makuro keizaigaku] (n) macro-economics [Add to Longdo]
マルクス経済学[マルクスけいざいがく, marukusu keizaigaku] (n) Marxian economics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economics
   n 1: the branch of social science that deals with the production
      and distribution and consumption of goods and services and
      their management [syn: {economics}, {economic science},
      {political economy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top