ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economic system

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economic system-, *economic system*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economic system[N] ระบบเศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic systemระบบเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economic systemThe Japanese economic system is about to change.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบเศรษฐกิจ[n. exp.] (rabop sētthakit) EN: economic system   FR: système économique [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] economic system, #10,394 [Add to Longdo]
经济体系[jīng jì tǐ xì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, / ] economic system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
経済システム[けいざいシステム, keizai shisutemu] (n) economic system [Add to Longdo]
経済社会[けいざいしゃかい, keizaishakai] (n) economic system [Add to Longdo]
経済社会システム[けいざいしゃかいシステム, keizaishakai shisutemu] (n) socio-economic system [Add to Longdo]
経済体制[けいざいたいせい, keizaitaisei] (n) economic system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  economic system
      n 1: the system of production and distribution and consumption
           [syn: {economy}, {economic system}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top