ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economic geography

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economic geography-, *economic geography*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economic geography[N] ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ[N] economic geography, Example: เขาศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับการครองชีพของมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ[n. exp.] (phūmisāt sētthakit) EN: economic geography   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  economic geography
      n 1: the branch of geography concerned with the production and
           distribution of commodities

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top