ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economic

EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economic-, *economic*
English-Thai: Longdo Dictionary
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economic[ADJ] เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, See also: ในทางเศรษฐศาสตร์
economics[N] วิชาเศรษฐศาสตร์
economical[ADJ] ประหยัด, See also: มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระเเหม่, Syn. frugal, prudent, thrifty
economically[ADV] ในเชิงเศรษฐกิจ, See also: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์, Syn. frugally, sparingly
economic system[N] ระบบเศรษฐกิจ
economic society[N] สังคมเศรษฐกิจ
economic geography[N] ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economic(อีคะนอม'มิค,เอคคะนอม'มิค) adj. เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
economics(อีคะนอม'มิคซฺ,เอคคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
microeconomics(ไมโครเอ็คคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
uneconomical(อัน'อิคะนอม'มอคัล) adj. ไม่ประหยัด

English-Thai: Nontri Dictionary
economic(adj) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,ในทางเศรษฐกิจ,ในเรื่องเงิน
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economic activityกิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic basementหินฐานเศรษฐกิจ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
economic demographyประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic dependency ratioอัตราส่วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic determinismนิยัตินิยมทางเศรษฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economic determinismนิยัตินิยมทางเศรษฐกิจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
economic developmentการพัฒนาเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic growthความเติบโตทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic nationalismชาตินิยมทางเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economic optimumความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic agreementความตกลงทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic analysisการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แปซิฟิก
องค์กรถาวรของสหประชาชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เอสแคปกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 สาขาของงานที่เอสแคปให้ลำดับความสำคัญมาก มี 6 สาขา ได้แก่ อาหารและการเกษตร พลังงาน วัตถุดิบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาชนบท เอสแคปมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิกในภูมิภาครวม 39 ประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacificคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและ แปซิฟิก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Economic and Social Councilคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (แห่งสหประชาชาติ) เป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติ ที่ทำหน้าที่ในการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคำแนะนำเสนอต่อสมัชชา สมาชิกของสหประชาชาติ ตลอดจนทบวงการชำนัญพิเศษที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการเคารพ และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพของมวลมนุษย์ ทั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกของสหประชาชาติ 54 ประเทศ [การทูต]
Economic and Technical Cooperationความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ [การทูต]
Economic anthropologyมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Economic aspectsแง่เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Economic assistanceความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic corridor (n ) พื้นที่หลักเศรษฐกิจ (ไม่ใช่ 'ระเบียงเศรษฐกิจ')

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Economics?(ฮา) Definitions (2009)
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย Rebecca (1940)
No. Economics of underdeveloped countries.ไม่ใช่ ฉันเลือกเศรฐศาสตร์ พัฒนา Dirty Dancing (1987)
This is what you pay the Reich Economic Office.นี่คือส่วนที่คุณจ่ายให้ทางการไรซ์ Schindler's List (1993)
File a grievance with the Economic Office. It's your right.ยื่นคำร้องกับกระทรวงซิ Schindler's List (1993)
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ Schindler's List (1993)
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ... Schindler's List (1993)
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ... Dante's Peak (1997)
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี Dante's Peak (1997)
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
I didn't have a major, but my thesis was on Latin American economic policy.ฉันไม่มีวิชาเอก แต่ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจลาตินอเมริกา Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economicAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
economicAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
economicA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
economicA housewife should be economical.
economicAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
economicAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
economicAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
economicA small car is more economical than a large one.
economicA small car is very economical.
economicAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
economicBesides being economical, it's fun.
economicCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการเศรษฐกิจ[N] economic sector, Syn. แวดวงเศรษฐกิจ, Example: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ[ADJ] economic, Example: โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบางพระมีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างแคบ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน
ภาวะเศรษฐกิจ[N] economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ[N] economy, See also: economic affairs, Example: การพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมต้องพึ่งพาพลังงานใหม่ๆ ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ, Thai definition: งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน, Notes: (สันสกฤต)
เศรษฐศาสตร์[N] economics, Syn. เศรษฐวิทยา, Example: เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว, Thai definition: วิชาว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
สภาพเศรษฐกิจ[N] economic situations, Example: สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องอยู่ในขั้นปรับปรุงทุกด้าน
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ[N] economic geography, Example: เขาศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับการครองชีพของมนุษย์
สังคมเศรษฐกิจ[N] economic society, Example: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า ข้าพเจ้าอยู่ในสังคมเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันนี้แบบไม่มีความสุขเอาเสียเลย, Thai definition: สังคมที่มีการจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมฤทธิ์ทางวัฒนธรรม และแรงงานของตน เพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมสวัสดิภาพทางวัตถุของมนุษย์
ทางเศรษฐกิจ[ADJ] economical, Example: ค่าเงินเอเชียหลายสกุลผันผวนหนักในปี 2543 เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ
เบียดกรอ[ADV] economically, Syn. ฝืดเคือง, กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟื่อย, สุรุ่ยสุร่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chaijāi yāng ramatrawang) EN: be economical   
ด้านเศรษฐกิจ[adj.] (dān sētthakit) EN: economic   FR: économique
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)   
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit) EN: economic recovery   FR: reprise économique [f]
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō thāng sētthakit) EN: economic growth   FR: croissance économique [f]
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khwambāt thāng sētthakit) EN: economic sanctions   FR: sanction économique [f]
การพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phatthanā sētthakit) EN: economic development   FR: développement économique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMIC    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K
ECONOMIC    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K
ECONOMICO    IY0 K AA2 N AH0 M IY1 K OW0
ECONOMICS    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K S
ECONOMICS    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K S
ECONOMICAL    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K AH0 L
ECONOMICAL    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K AH0 L
ECONOMICALLY    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K L IY0
ECONOMICALLY    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economic    (j) ˌiːkənˈɒmɪk (ii2 k @ n o1 m i k)
economics    (n) ˌiːkənˈɒmɪks (ii2 k @ n o1 m i k s)
economical    (j) ˌiːkənˈɒmɪkl (ii2 k @ n o1 m i k l)
economically    (a) ˌiːkənˈɒmɪkliː (ii2 k @ n o1 m i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济效益[jīng jì xiào yì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] economic benefit, #4,444 [Add to Longdo]
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] economic system, #10,394 [Add to Longdo]
经济危机[jīng jì wēi jī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] economic crisis, #23,368 [Add to Longdo]
经济界[jīng jì jiè, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] economic circles, #29,578 [Add to Longdo]
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economics of a self-employed individual or private firm [Add to Longdo]
利权[lì quán, ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] economic rights (e.g. of a state monopoly) [Add to Longdo]
经济前途[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] economic future; economic outlook [Add to Longdo]
经济力量[jīng jì lì liang, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, / ] economic strength [Add to Longdo]
经济增加值[jīng jì zēng jiā zhí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄗㄥ ㄐㄧㄚ ㄓˊ, / ] Economic value added, EVA [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konjunktur {f}; Wirtschaftslage {f} | steigende Konjunktur {f} | fallende Konjunktur {f}; rückläufige Konjunktur {f}economic situation; economic fluctuation | upward economic trend; increasing economic activity | downward economic trend; decreasing economic activity [Add to Longdo]
ökonomischer Unterschiedeconomic divergence [Add to Longdo]
Wirtschaftsbeziehungen {pl}economic relations [Add to Longdo]
Wirtschaftsaufschwung {m}; wirtschaftliche Erholung {f}economic recovery [Add to Longdo]
Wirtschafts- und Sozialausschuss {m}Economic and Social Committee [Add to Longdo]
Wirtschaftsforschung {f} | angewandte Wirtschaftsforschungeconomic research | applied economic research [Add to Longdo]
Wirtschaftsgemeinschaft {f}economic community [Add to Longdo]
Wirtschaftshilfe {f}economic aid [Add to Longdo]
Wirtschaftsindikator {m}economic indicator [Add to Longdo]
Wirtschaftskrise {f}economic crisis [Add to Longdo]
Wirtschaftskreislauf {m}economic cycle [Add to Longdo]
Wirtschaftspolitik {f}economic policy [Add to Longdo]
Wirtschaftspolitiker {m}economic politician [Add to Longdo]
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting [Add to Longdo]
Wirtschaftsunion {f}economic union [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
お徳[おとく, otoku] (n) economical [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
エコノミカル[, ekonomikaru] (adj-na,n) economical [Add to Longdo]
エコノミクス;エコノミックス[, ekonomikusu ; ekonomikkusu] (n) economics [Add to Longdo]
エコノミック[, ekonomikku] (adj-no) economic [Add to Longdo]
エコノミックアニマル[, ekonomikkuanimaru] (n) economic animal [Add to Longdo]
エスカップ[, esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economic
   adj 1: of or relating to an economy, the system of production
       and management of material wealth; "economic growth";
       "aspects of social, political, and economical life" [syn:
       {economic}, {economical}]
   2: of or relating to the science of economics; "economic theory"
   3: using the minimum of time or resources necessary for
     effectiveness; "an economic use of home heating oil"; "a
     modern economical heating system"; "an economical use of her
     time" [syn: {economic}, {economical}]
   4: concerned with worldly necessities of life (especially
     money); "he wrote the book primarily for economic reasons";
     "gave up the large house for economic reasons"; "in economic
     terms they are very privileged"
   5: financially rewarding; "it was no longer economic to keep the
     factory open"; "have to keep prices high enough to make it
     economic to continue the service"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top