ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

econometrics

IH0 K AA2 N AH0 M EH1 T R IH0 K S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -econometrics-, *econometrics*, econometric
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
econometrics[N] การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
econometricsเศรษฐมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Econometricsเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Econometricsเศรษฐมิติ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMETRICS    IH0 K AA2 N AH0 M EH1 T R IH0 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノメトリックス[, ekonometorikkusu] (n) econometrics [Add to Longdo]
計量経済学[けいりょうけいざいがく, keiryoukeizaigaku] (n) econometrics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計量経済学[けいりょうけいさいがく, keiryoukeisaigaku] econometrics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  econometrics
      n 1: the application of mathematics and statistics to the study
           of economic and financial data

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top