ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecological

IY0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecological-, *ecological*
English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecological community; communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Ecological communicationนิเวศนิเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecological risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Ecological successionการทดแทนทางนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecological surveysการสำรวจทางนิเวศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ecologically (adj ) เกี่ยวกับระบบนิเวศ
See also: R. ecology

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
if they bite and start dropping these things in the water, it'll be an ecological disaster.ถ้าพวกนั้นเห็นชอบ และเริ่มปล่อยเครื่องลงน้ำ ระบบชีวะก็จะพัง Aqua (2005)
And one of the reasons it's not true anymore is that the most vulnerable part of the Earth's ecological systemเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้มันไม่เป็นความจริงอีกต่อไป ก็คือส่วนที่เสียหายได้ง่ายที่สุดของระบบนิเวศของโลก An Inconvenient Truth (2006)
And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way.มีระบบนิเวศย่อยๆอีกนับล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก An Inconvenient Truth (2006)
It's called an ecological succession.นั่นเรียกว่า การสืบทอดทางนิเวศวิทยา A Millionaire's First Love (2006)
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
... that President Obama has chosen former president John F. Kennedy to lead the government's new agency aimed at slowing ecological breakdown.เป็นผู้นำนโยบาย ชลอการ... แตกหักของถิ่นที่พักอาศัย ประธานาธิบดีเคเนดี้มีแผนจะลดบทบาทของท่านเอง Olivia (2010)
Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones.Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones. Perfect Sense (2011)
Ecological research?- วิจัยระบบนิเวศ? Girl in the Flower Dress (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecologicalThe world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.
ecologicalZen's latest mission is to save the Earth from ecological destruction at the hands of a plant-destroying madman.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap singwaētløm) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECOLOGICAL    IY0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ECOLOGICAL    EH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ECOLOGICALLY    IY0 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
ECOLOGICALLY    EH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecological    (j) ˌiːkəlˈɒʤɪkl (ii2 k @ l o1 jh i k l)
ecologically    (a) ˌiːkəlˈɒʤɪkliː (ii2 k @ l o1 jh i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ökobilanz {f}; Umweltbilanz {f}ecological assessment; life cycle assessment (LCA) [Add to Longdo]
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness [Add to Longdo]
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe [Add to Longdo]
Umweltkrise {f}ecological crisis [Add to Longdo]
Umweltrelevanz {f}ecological relevance [Add to Longdo]
ökologische Krise {f}ecological crisis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark [Add to Longdo]
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement [Add to Longdo]
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology [Add to Longdo]
エコロジカル[, ekorojikaru] (adj-no) ecological [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
環境理論[かんきょうりろん, kankyouriron] (n) ecological theory [Add to Longdo]
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable [Add to Longdo]
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis) [Add to Longdo]
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecological
   adj 1: characterized by the interdependence of living organisms
       in an environment; "an ecological disaster" [syn:
       {ecological}, {ecologic}]
   2: of or relating to the science of ecology; "ecological
     research" [syn: {ecological}, {ecologic}, {bionomical},
     {bionomic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top