ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecliptic

IH0 K L IH1 P T IH0 K   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecliptic-, *ecliptic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecliptic[ADJ] เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส, See also: เกี่ยวกับการบดบังรัศมี, เกี่ยวกับการกินเป็นวง, Syn. orbital
ecliptic[N] แนวการโคจรของพระอาทิตย์, Syn. epicycle, orbit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic

English-Thai: Nontri Dictionary
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทจักร[X] (bāthajak) EN: ecliptic   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECLIPTIC    IH0 K L IH1 P T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecliptic    (n) ˈɪklˈɪptɪk (i1 k l i1 p t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄緯[こうい, koui] (n) celestial latitude; ecliptic latitude [Add to Longdo]
黄経[こうけい;おうけい, koukei ; oukei] (n) ecliptic longitude; celestial longitude [Add to Longdo]
黄道[こうどう;おうどう, koudou ; oudou] (n) ecliptic [Add to Longdo]
黄道座標[こうどうざひょう, koudouzahyou] (n) ecliptic coordinates [Add to Longdo]
黄道面[こうどうめん, koudoumen] (n) plane of the ecliptic [Add to Longdo]
星官[せいかん, seikan] (n) (obsc) (See 星宿・せいしゅく・2) constellation (in ancient China; important constellations were then used to divide the ecliptic into 28 "mansions") [Add to Longdo]
星宿;ほとおり星[せいしゅく(星宿);ほとおりぼし;ほとほりぼし(星宿), seishuku ( hoshi yado ); hotooriboshi ; hotohoriboshi ( hoshi yado )] (n) (1) constellation; (2) (arch) (See 二十八宿) mansion (any of the Chinese constellations used to divide the ecliptic into 28 positions); (3) (See 星・せい) Chinese "star" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
二十八宿[にじゅうはっしゅく, nijuuhasshuku] (n) twenty-eight mansions of Chinese astronomy (constellations dividing the ecliptic into 28 positions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecliptic
   n 1: the great circle representing the apparent annual path of
      the sun; the plane of the Earth's orbit around the sun;
      makes an angle of about 23 degrees with the equator; "all
      of the planets rotate the sun in approximately the same
      ecliptic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top